Nyländska folkvisor, Volume 3

Front Cover
Tidnings- & Tryckeri-Aktiebolagets Tryckeri, 1887 - Folk songs, Swedish
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Hertig Fröjdenborg och fröken Ädling a b c
35
Rosen lilla a b c All V
41
Herr Karl
51
Oväntad bröllopsgäst a b c Alb VI
56
Prinsessan och båtsmannen a b Alb VI och VIII
63
Den förtrollade prinsessan
67
Sven Svanan
70
Herr Lager och Jon
72
Herr Riddervall a b
75
Där sitter en fågel a b Alb VII och VIII
78
Styfmodern a b
79
Vallkulla a b Alb VI
83
Vedergällningen a b Alb V och VIII
87
a Herr Radibrand och lilla Lena
89
b Skön Helena och riddaren Hildebrand
91
Rosilias sorg Alb VII
93
Visan om liten Malkum
94
Konung Magnus
95
Lindormen a b
97
Necken a b
100
Hafsfrnn
104
Magdalena a b c Alb VI 105
105
Kamunder a b
108
Lnssi lilla
112
Herr Päder och hans syster
114
Klampfen
116
Hertig Henrik och konungen
117
a Ella lilla
118
b Jungfru Inge
120
Den sörjande a b c d
121
Den öfveigifna
125
Neckviaan a b c d Alb IV
127
Där gingn två jungfrur i rosendelund a b c Alb II
130
Riddaren och torpardrängen Alb V
133
Tiggargubben a b
134
Hvar hafver du din fader och din inor
137
Om aftonen jumfrunen sitt lilla foster fick a b
138
Ack ack ack hur jag är bunden
140
Ack beklagansvärda öde a b
141
Ack himmel när skall jag förvänta den dagen
143
Ack högaste himmel och fallande jord Alb VT och YTIl
145
Ack hör min hjärtans gosse a b
146
Ack hör ni unga flickor
147
Af hjärtat jag dig älskar
149
Aldrig växer äpplet så högt opp i topp Alb V
151
Alt under himmelens fäste
152
Amanda satt med en krans i håret
153
Dagen ser väl mulen ut
154
Det var en lördagsafton Då jag till hvila skulle gå
155
Det var en lördagsafton jag väntade på dig a b
156
Det var en unger flicka
158
Där träffades två vänner a b c d
159
En skärgårdsflicka ännu jag minnes
161
En sommardagsmorgon då solen sig höjde
163
En visa jag nu sjunga vill
164
En visa vill jag sjunga om en yngling på vår jord
165
En visa vill jag sjunga som handlar om min lilla vän
166
En visa vill jag sjunga när ängslan trycker mig
167
En älskelig vän uti världen jag har
168
Ett bref af kärlekslängtan stor
169
Ett är det som grämer mig
170
Flicka du som ej af kärlek brunnit
171
Flicka lilla med ditt mörkbruna hår
172
Flickornas kärlek och liljorna skön
173
Förflutna äro de sälla dagar
174
Förgäfves uppå stigen jag dig att möta går
175
Första gången jag din ögon skådade a b
177
Första lördagsafton jag till lilla vännen gick a b
179
Glöm icke mig glöm ej de ljufva timmar
181
Har Gud i himlen så beslutit
182
Hjärtat klappar i mitt bröst
183
Huru kan jag vara nöjder Alb VIII
185
Hvar morgon jag ilar så gladt ner till strand
186
min ungdom det roade mig att sjunga a b
187
tysthet må jag klaga den sorgen som mig kval
190
Jag borde intet sjunga Jag som så fattig är Alb VI och VIII
191
Jag gick mig ut en afton en afton uti lunden a b
192
Jag gick mig ut en morgonstund alt uti lunden gröna
194
Jag gick mig ut i lunden att höra fåglasång a b
195
Jag hade mig en vän i mina unga dagar
197
Jag står i tusen tankar a b
198
Jag så sällan lydit hafver
200
Jag såg ett ljus i Österland a b
201
Jag var ung och oförståudig yngling omkring sjutton år
202
Jag vänder mig till eder
203
Jag är af ängslan slagen a b
204
Jag önskar af hjärtat att du vore min Alb VII
205
Kom blicka in på en kyrkogård
206
Lilla socker uti norden
208
Lilla vännen i gröna lunden
209
Med våta ögon ser jag på böljorna de blå
210
Med ängslan sätter jag mig ner a b
211
Men om jag utaf ängslan dör
212
Mikaihnessodagen som faller in i år
213
Mins du hur du talte och mins du hur du lofte a b
215
Mitt klämda bröst kan mer ej andas
216
Mången grånar ej af ålder
217
Natten kvalen och en luta
218
När jag var hemma hos min moder
219
När solen tänder sina strålar
220
När som jag i mina blomstrande år
221
När våren och lärkan den spelar
222
När vänner skall skiljas med sorg och med gråt
224
tysta ensamhet a b c Alb VII
225
Och jag som dig älskat med trofasthet än
227
Ostadig vän hvad var din ed väl till
228
På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad
229
Rikedom och silfver i stället för dygd
233
Se god afton och god kväll Alb V
234
Se här så har du högra handen
235
Sex runda år omkring en flicka jag begärde
236
Ack kommen kamrater och rasten eder fort Krigsresa till Tripoli
246
Adjö farväl för sista gång
253
Adjö farväl vi afsked taga
254
Adjö och farväl min utvaldaste vän Alb V
255
Adjö må väl min hulda älskarinna
256
Aldrig jag förglömma kan a b Alb V
257
Att sörja för en flicka ett år
259
Bort från den strand hvars minnen stå mig åter
260
Det gick en jungfru uti en hage
262
Det kom ett skepp ifrån Engeland 263
263
Det var en söndagsmorgon Afsked till bruden
265
Det var en unger sjöman från Dover han kom
266
Du var den första som handen mig gifvit
267
En oro hvälfver i mitt bröst
269
En sjöman i oväder Han lider ofta nöd AU VI och VIII
270
En sjöman nppå böljan blå
271
En sjöman är så litet estimerad
272
En ung sjöman förlustar sig uti en gröner äng ja ja
273
En vacker vän jag mig utvalt
275
En visa vill jag sjunga för sällskapet här
276
En visa vill jag sjunga opp på bästa sätt jag kan
277
Ett skepp gick ut från Gibraltar stad
278
Farväl min egen flicka lef väl inin hjärtans lust
279
Farväl behåll nu till ett älskadt minue
280
Farväl nu slutas våra glada dagar
281
God afton min käresta a b 282
282
Gossen stod på stranden
283
Ha du sitt en vilder sjömau som på böljan tumlar omkring
285
Högt upp i norden
287
dag står vårt skepp under segel på floden Sjömannens afskedssång 28S 165 I dalen där växte upp en lilja
290
dalen vid hafvet där blomstrar en mö
291
Engelska kanalen stå trettio skepp i en rad
292
Lovisa där bodde en gosse så bål En ny och vacker styrmansvisa
293
Rndela socken och Vankela by a b
294
sorgen jag vandrar i sorgen jag går Sorgens säng a b c
297
Strassburg där bodde en adelsman så rik a b c
299
Ingen kan veta och ingen kan tro
302
Jag minnes den dag jag var lyckelig och glad Alb V
304
Jag skref ett bref hem till min vän
305
Jag såväl som andra på hafvet seglat har
306
Jag tog mig för att resa
307
Jag var en unger sjömau jag var blott tjugu år TroVisltet
308
Jag är född vid det gamla Engelands kust
310
Kan du min vän förnimma
311
Kanske du trykt en annan till din sida
312
Kom hurtig sjömansgossar
313
Hed våta ögon ser jag på böljorna de blå a b
314
Men ack hur rysligt är när stormen ryter
316
Men hören I herrar och bönder på land
317
Min fosterbygd du är mig kär En sjömans farväl
318
Min lilla vän du är så långt från mig a b
320
Munter bör en sjöman vara
321
När jag endast på dig tänker
322
När stormen öfver hafvet flyger
323
O du stolte ungsjöman vill du lämna ditt land
324
Och jungfru Karolina från Kronstadt hon var
325
Och jungfrunen och ungersven de träffades på bron
326
Och sjungen nu bröder varen glada som jag
327
På Gustafsfjärden vid redden vid Sörnäs
328
Se på de sjömansgossar hur raska som de gå a b Alb V och VIII
329
Sju år de var förflutna sen vi skådade vårt land Alb V ocli VIII
331
Sjöfarten han är ett förnöjeligt ting
332
Snart är förbi de bästa ungdomsår
333
Ut om sommaren skall vi fara
334
ligga uppå redden klara
336
Vi som på hafvet vida I storm oväder vandrom kring a b
337
var blott gossar trettitvå
339
Vid sjöstranden där hissas upp ett ankar
340
Vid Södernäs brygga där låg en bark så rar Rönns och Sandstens visa
341
Välkomna hafvets raska sjömänner
343
Vår längtan står till nordens kalla strand
344
20 A B C D Kunde jag se a b
345
Adjö ni spinnerskor med er
346
Anna är min ädla skatt och gåfva
347
Andras männer drogo ut i fält
348
Bonden körde till timmerskog a b c d
350
Den första jag fick se fallera a b
352
Den som int vill vara nöjd med våra svenska flickor
354
Det bodde två finnar uppå vår gård
355
Det var en gång en svensker mö
356
Det var en gång en unger bondman
358
Där gick en gosse på Jungermans torg
359
Där kom en flicka in till stan
360
Där kommer den första friarn
361
Där stodo två jungfrur planterade kål
362
Där stod en bonde inunder ett skjul
363
En jägare gick ut till att jaga a b c
364
En sjömans högsta nöje är
368
Go afton värda brudepar Sndkarvisa
369
Flicka lilla släpp mig in
371
Förr i svenska tiden då ryssen ej var här
372
Gumman hon satt sig i vagnen till att åka
374
Hvad bry vi oss om käringarna
375
Hvart skall jag köra hästar och vagn
376
Hä va en gaang ja sku reisa heim
377
Intet var jag liten och intet var jag stor a b Alb VII och VIII
378
Jag gick mig ut en aftonstund
380
Jag såg i öster jag såg i väster a b
381
Jag tänkte stolt vid femton år
382
Jungfrun hon gångar sig på högan bärg
383
Käringen reste till Dannemark
384
Mellan jul och nyårsdag
385
Måndagen är en sparselig dag Hela veckans mamrka
386
Och sjömannen gick uppå värdshuset in
387
Och som de djur och som de fåglar små
388
Reka tobak är ett bruk
389
Som en eld och som ett väder
390
Tordyfveln på ugnen låg
391
Tvänne skälmar de höllo råd
392
Uppå det trädet där växte en gren a b
394
Rättelser
397

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information