OKUMANIN GERÇEKLEŞMESİ ve ÇEŞİTLERİ

Front Cover
GRIN Verlag, 2010 - 32 pages
0 Reviews
Seminar paper from the year 2007 in the subject Pedagogy - Miscellaneous Topics, grade: 1.3, University of Duisburg-Essen (Turkistik), course: Lesen und Lesedidaktik - Turkistik/Linguistik, language: Turkish, abstract: Okuma bir yaz y meydana getiren sozcuk ve tumcelerin ifade etti i du unceleri anlamakt r. Ya am anlamland ran, ona ekil veren ve ki iye farkl konularda farkl goru ac lar sunan onemli bir beceridir. Okuma sadece okul y llar nda o renilen bir etkinlik de il, yemek yeme, nefes alma gibi tum ya am etkileyen bir eylemdir. Okuyabilmek gunumuz insan n n olmazsa olmaz ozelliklerinden bir tanesidir. Birey hayat okuyarak anlar ve anlamland r r. Bu as rda okumayan bir bireyin ne kendisine ne de etraf ndakilere faydal olmas mumkundur. Metni anlaman n iki yolu vard r: Okumak ve dinlemek. Bu iki edim do ru yap ld taktirde do ru anlama sa lanm olacakt r. Bu cal ma kapsam nda "okuma" konusu uzerinde durulacakt r. Okumada goz hareketleri, ses organlar elbette onemlidir ama daha da onemlisi vurguya, tonlamaya, duraklara dikkat etmek, sozcuk gruplar n tan makt r. Cunku okumada as l amac anlamakt r ve bu say lan unsurlar da do ru anlamay sa layacakt r. Bir metin sesli de sessiz de okunsa sozcuk gruplar na, noktalama i aretlerine, duraklara, vurguya dikkat etmeden okundu u zaman anla lmayacakt r. Soyle ki; sessiz okumada bu say lan unsurlar zihinde yanl ekillenirse yanl okuma yap lm olur ve ortaya yanl anlam c kar. Sesli okumada da bunlar n yanl seslendirilmesi yine ayn sonucu do uracakt r. Dolay s yla ne ekilde okunursa okunsun anlam yakalayabilmek icin "do ru okumak" gerekmektedir. Bu cal mada ilk olarak okuma becerisi uzerinde durulacak ve ard ndan da okuman n insan beyninde nas l gercekle ti i konusuna ac kl k getirilecektir. Odevin daha sonraki k sm nda ise metinlerin sesli ve sessiz okunmas konular ve bu okuma ce itlerinin farklar uzerinde durulacakt r."
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information