Observationum practicarum imperialis camerae, et singularium casuum in Caesareo Auditario, Imperisque Foro-frequenter occurrentium ... Andream Gaill,. .. omnia congesta ... Postr. ed

Front Cover
Petrus de Farris, 1613 - 656 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Σxceptio de illegitima executione citationis fi citatus compareat
3
Aάάus de crimine an ftatim in carcerem coniiciendus nu 5
5
In annuis praeftationibus an currat praefcriptio in qua mo tute claufulae codicillaris 1 14 m 5
9
An ob omiffÓm litis contcftationem vicictur proccft¨s appellationis
10
Caufae appellationum quomodo in Camera recipiantur 1 1 9
1
jLiÝis conteftatio omiffa reddit iudicium nullum de litis conteftatio
4
Vfusfruuarius tcnetur praeftaie cautionem fidciufforiam quid
6
Acquifita titulo oncrofo non amittuhtur per repetitioncm nuptiarum
8
An a Commiffarijs CŠfaris ad Cameram appellaripoffit 1 z
4
SConftitutio de pignorationibus non tam in ipfis pignoribus quam
5
_
1
Confeffio dcliÚti fpontanea an f¨fficiat ad condemandum fi non con
3
Scntcntia htdex relatione peritoium in arte an tetisari po▀rex š˘
6
De proeeffu litigiofae po▀e▀onis
8
An mandata fine claufula admittant exceptionem fub obre
14
De expenfis earum ritimationefiue taxatione 15 1 12 9
15
Teftcm inopinato iepeitum in iudicio cxaminari pofTe finc citatione
23
De recufatione Iudicis 33
33
Ie iniuria iudici faÚta an ipk cam punire poffit 39 3 7
39
De nullitate
40
pefalario Adnotarorum Procuratorum 44 4t De Pofitionibus articulis 79 69
47
De regunciaiione fori
49
De executione fententia
50
Nullitasproceffus in camera non attenditurfi demeritis caufae con
52
Vt pofTeffio libcra praeftetur agitur primŠua aÔione vel ad intercffe
53
De aequalitate dotis donationis propter nuptias 78 117 Legitimae fupplementum quaatione petatur de eius Prae
64
pote promiffa nˇfoluta an maritus vxorem alere teneatur obfer 12 7 fol 2
71
Ie Citatione eius requifitis primoqu˛d iudicis nomŕ in Quod furamentum calumniae requiratfpecialemandatum sg 73
73
aiones
77
ator intra annum agerc dcbet ═9 num
79
Quod Citatione nomen cognomen citantis continere de poffit obfer 83
83
Executio nuncij impeditaan cirarum aret o domino 89
89
Ie litis conteftatione 73 6 Sententia an in dominumvel procuratorem referÚda fit iii 97 Sententia ia caufa matrimonij an tranfeat in rem iudicatam
97
Appcllaus fi in caufaappcllationis uccumbat an in expenfis
117
Extraiudiciales an probent confuetudinemnu 8 ibid
245
fideicommifTum non agnitumitem haereditas non adita an tranfmit
276
oemina propter mafculos Ó fucccffione paterna vel feudo fŔmelexclu
296
E gptiuione Imperij Pacis publice eius eau capitulo
307
De mandato dc non offendendo z
314
Qu9d mandata cum claufula iuftificatoriavna cum citatione fuper fra
323
reconucntio an habcatlocum in caufisfaÔae pacis cap ix
333
De 4ppellationibus
351
Ia adtu bino diio faepius verificatur 15 7 III 425
361
43fectum illicitŔ pro non dic߲ habetur 2 4num 7 139
388
N D E X A R G V M E N T o R V M
389
communio vtriŘfque Con▀itutionis Pignorationis Arreflorum
417
Nullitatis exceptio ex defeu iurifdiionis CamerŠ an paritionem
425
IDe Arreftis dominorum contra fubditos contumaces de amifione
432
An in relaxatione Arreftorum omnis rci ArieflatŠ vtilitas in reflitu
438
Appellationis proceffusan ob omiffÓm ýitis conteftationem vitietur
442
co defendere cent i obfer 24 pag
448
VtpofTeffiolibcra abadoie piŠ▀ctur agitur primŠua aione cenÝÝ
455
Atio de euiÚtione prius non compctitquam res fit ablatanifi dolus
456
Actio iniuriarum dcfccndcnsex l Corneliaan fit perpetua 1 84
465
17
475
ret i 29
479
TranfaÔio fuper fiia pace fieri pote▀ faluo tamen inte fifci quid
493
Capitulum fiue Collegium Cathedralis Ecclcfiae an fuper Conftitutio
499
Libellus futtincndusetiamfi verba improprie fint accipienda 4 5
535
Laetus contra Paccm publican vcl coniunÔim vcl difiunim ad pcr
545
18
561
Ciuitas vel vniucrfitas quando obligeturex dclio 4 79 56
573
LŠfus cnormiifime an poffit venire contra renunciationcm vel aÚlum
593
EmPto rci Prtium non foluens an quande tencatur ad interegrŔ
601
CiÝatio quŠlibet tria extrema requirit conmiffionem citationis exc
604
pupillus nqn citandusfed tutor vel coniunti z 3
610
obfer 65
640
Pater promittens filiŠ dotcm fimpliciter etiamfi filia bona habeat pro
647

Common terms and phrases

Bibliographic information