Okmánytár Erdély legujabb jogtörténelméhez, 1848-1865

Front Cover
József Sándor
Stein J. bizománya, 1865 - Constitutional history - 378 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 20 - ... vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint évenkénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek; d) jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akademiai müvészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai...
Page 15 - Az ország karai és rendei nem késtek figyelmöket azokra forditani, miket az összes magyar népnek jogban és érdekben egyesitése, az ország törvényes önállása s függetlensége, a pragmatica sanctio által vele válhatlan kapcsolatban álló tartományok iránti törvényes viszonyai stb. halaszthatatlanul megkivánt
Page 20 - ... telket, vagy ezzel hasonló kiterjedésü birtokot, kizáró tulajdonul vagy hitveseikkel s illetőleg kiskoru gyermekeikkel közösen birnak. b) Kik mint kézmüvesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhelylyel vagy kereskedési teleppel* vagy gyárral birnak s ha kézmüvesek, folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak.
Page 8 - Magyarhon Erdély mindazon külön törvényeit és szabadságait, melyek a mellett, hogy a teljes egyesülést nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlőségnek kedvezők, elfogadni, fentartani kész.
Page 36 - ... az örök igazság és méltány alapjain, testvéri szeretettel és az emberi s polgári jogok s érdekek teljes kimélésével fognak megfejtetni.
Page 7 - A magyar koronához tartozó Erdélynek Magyarországgal egy kormányzás alatti teljes egyesültét, nemzet-egység és jogazonosság tökéletes jogalapon követelvén, a két testvérhon érdekeinek a közelebb tartandó országgyülésem képviseltetését pedig a jelen kor eseményei sürgetöleg igényelvén, ezeknek sikeresitésére határoztatik : 1.
Page 316 - Erdélynek több különvált országgyülése nem lesz, mi már 1848-ban ünnepélyesen ki is lön mondva, Felségedet megelőző V. Ferdinánd akkori királyunk magas személye képviselője által, és meggyőződvén, hogy emez országgyülés elismerésével önmagunk adnók alkotmányos életünkre az utolsó csapást ; Megfontolván továbbá, hogy reánk mint ezredéves örökség szállott az ősi alkotmány, melyet mint hitbizományt nem szabad elidegenitenünk, és kötelesek vagyunk azt...
Page 18 - Magyarországéba illesztésén közremunkálni, és a közelebbi közös hongyülésre a miniszterium által e tárgyban előterjesztendő törvényjavaslatra anyagot nyujtani. 3. Erdélyben a közigazgatás és igazságszolgáltatás folyama és személyzeti szerkezete, a közelebbi közös hongyülés általi elrendezésíg, jelen helyzetében marad.
Page 40 - Az unio napja reátok és reánk nézve is a boldogság, a dicsőség és a szerencse napja. A két haza egy lett , határai közt nincs többé különbség. A két nemzet egy lett, egymásnak minden jogaival és szabadságaival bir. A nyelv és vallás sem ad , sem vesz el jogot. A törvény előtti egyenlőség elvére lesz alkotmányunk fektetve. Igazság és méltány lesz jelszavunk. Ily nézetekkel veszszük át 0 Felsége nevében Erdély kormányát.
Page 33 - Rendeink által folyó év pünkösd hava 30-kán kelt alázatos felirástok mellett megerősités végett előnkbe felterjesztett törvényjavaslatot általánosan kegyelmesen megerősitettük; — melyet ezennel oly meghagyással küldünk vissza, hogy azt legfelsőbb királyi megszentesitésünk végett felségünk elébe felküldeni siessetek. Kiknek többire császári királyi kegyelmünkkel kegyesen hajlandók maradunk. Kelt lusbruck városunkban , szentiván hó tizedik napján, az Urnak...

Bibliographic information