Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

KD 50109 HARVES

UNIVERY

LIBRARY 101 1902

051x114 Forste Kapitci.

hus i og for sig er det heldigste og mismandler om det Sted, hvor Oliver Twist blev uudelsesværdigste, der kan times et men

født, og om de med hans Fødsel forbundne neskeligt Væsen, maa jeg dog sige, at Omstandigheder.

det i dette særlige Tilfælde var det BedDiandt andre offentlige Bijgninger i ste, som muligen kunde Hændes Oliver £1t vis Bi), som det af mange Grunde Twist. Tingen er, at det var saare vil være flogt at lade unævnt, og Tom vanskeleligt at formaa Oliver til at jeg iffe vil give noget opdigtet Navn, paatage sig det Hverd at trække Veiret roier den sig af en, der er fælles for de -en vanskelig Jdret, men som Vanen Meite, boabe store og smaa Sujer, item= dog har gjort nødvendig for vor mageLig et Fattighus; og i deite Fatighus lige Tilværelse – og i nogen Tid laa footes paa en Dag, som jeg itte behør han og gispede paa en liden, med Uld ver at anfore, eftersom det itte kan være stoppet Madras, fuævende temmelig of nogen tænkelig Vigtighed for Læse- ulige mellem denne og den anden Verreli, i cthvert Tilfælde ilke paa Sagens den, idet Overvægten afgjort var til 112rværende Standpunkt, den Bestan-Fordel for den sidste. Havde Oliver Der af Dedeligheden, hvis Navn findes nu i dette korte Tidsrum været omrini Overstriften over dette kapitel. Læn- get af omhyggelige Bedstemødre, ængge efterat han af Distriktslægen var itelige Tanter, erfarne Barnepiger og Sieven ført ind i denne Verden af Sorge Goisærde Doktorer, vilde han uundgaaego Trengsel, var det høist tvivlsomt, ligt og utvivlsomt være bleven dræbt, oin han vilde ieve længe nok til over- inden han vidste af det. Men da der inhovedet at faa et Navn, i hvilfet Tils gen Andre var tilstede end en gammel, fælde det er rere end sandsynligt, at fattig Kone, der var bleven noget omdiafe Memoire. aldrig vilde veere ud- taaget af en usædvanlig Ration Øl, og toute, cller, om de vare det, have, da en Distriktslæge, som besørgede deslige de faa kun vilde have indeholdt et Par Sager efter Akkord, udfegtede Oliver Blade, besibbet den uvurderlige Fortje: cg Naturen Striden imellem sig. Ens neste af at være den mest sammen: den paa det blev, at Oliver efter nogle irsengte og tro Levnetsbestrivelse i no- i Trækninger aandede, nøs og gav sig til gen Tidsalders eller noget lands Lite- at underrette Fattighusets Beboere om, rarur, Stjønt jeg itke er tilbøielig til at en ny Byrde var bleven Sognet paaat paastaa, at det at fødes i et Fattig= lagt, idet han istemte et saa lydeligt

Strig, fom med Foie kunde ventes af et Det lyffedes aabenbart iffe denne tro. Drengebarn, der ikke havde været i Bez stende Perspektiv af en Moders udsiga siddelse af den saare nyttige Ting, en ter at gjøre den tilsigtede Virkning. Stemme, i synderligt længere Tid end Den Syge rystede paaHovedet og strakte tre og et kvart Minut.

sine Hænder ud efter Barnet. Legen Da Oliver gav dette første Bevis paa lagde det i hendes Arme. Hun trykkesine Lungers frie og tilbørlige Virf- de lidenskabeligt sine folde blege Læber somhed, bevægede det kludetæppe fig, paa dets Pande, foer med Hænderne som laa stjødesløft henkastet over Jern- hen over dets Ansigt, gjøs, fank tilsengestedet; det blege Ansigt af en ung bage- og døde. De gnede hendes Bryst, Kvinde hævede sig mat op fra Puden, Hænder og Tindinger, men Blodet var og en svag Stemme fremstammede stivnet for stedse. De talte om Haab og ufuldkomment de Ord: “Lad mig se Trøst. De havde altfor længe været Barnet og saa do!"

fremmede for hende. Lægen havde siddet med Ansigtet mod "Nu er det forbi, Mrs. Thingum Kaminen og afoerlende varmet fine my," sagde Lægen tilsidst. Hænder og gnedet sig i dem; men da "At den Staffel, ja det er det!" saga det unge Fruentimmer talte, reiste han de Sygevogtersten, idet hun tog Props sig og sagde, idet han nærmede sig Ho- pen til den grønne Flasfe op, der var vedgjerdet af Sengen, med større Ven- falden ned paa Puden, da hun bukkede lighed, end man ffulde ventet af ham: sig efter Barnet. "Den Staffel!"

"Q, De maa endnu ikke tale om at "De behøver ikke at sende Bud efter do!"

mig, hvis Barnet giver sig til at græ"Gud velsigne hendes kjære Hjerte, de," sagde Lægen, idet han meget fins nei!“ udbrød Sygevogtersten og gjemte digt trak sine Handsfer paa. “Det vil i en Fart en grøn Flaske, hvis Ind- rimeligvis blive uroligt. Giv det i saa hold hun, aabenbart med stor Velbehag, Fald lidt Havresuppe.“ Han satte Hathavde smagt paa i en frog. i fin Lom- ten paa og tilføiede, idet han paa Veien me. "Gud velsigne hendes fjære Hjerte, til Døren blev staaende ved Sengen: naar hun først har levet saa længe som "Det var et smukt Fruentimmer at se ieg, Sir, og faget tretten Børn, der til; hvor kom hun fra?" alle ere døde, undtagen to, jeg har "Hun bragtes herind igaar Aftes med mig her i Fattighuset, vil hun efter Inspektørens Ordre,“ svarede den have bedre Forstand, end at tage saale- gamle Rone. “De fandt hende liggende 'des paa Vei! Tænk paa, hvad det vil paa Gaden, og hun havde gaaet et fige at være Moder, mit føde unge Lam, langt Stykke Vei, for hendes Sko vare tænk paa det!“

ganfte opslidte; men hvor han kom god Nat!"

1

fra, eller hvor hun skulde hen, ved hed overgivet Væsen, havde han maaste Ingen.“

straalet endnu høiere. Lægen bøiede sig over Liget og løftede den høire Haand op. “Den gamle Historie," sagde han rystende paa Ho

Andet Kapitel. vedet; "ingen Vielsesring, ser jeg. Ah, Sandler om Oliver Twists Opdragelse. Opvært

og Nost. Den lægekyndige Gentleman gik bort I de næste otte eller ti Maanedır var for at spise, og efter endnu engang at Oliver Offeret for en systematist Fremhave henvendt sig til den grønne Flas gangsmaade af Troløshed og Bedraste, satte Sygevogtersten sig paa en lav geri—han blev flastet op. Den forælStol foran Laminen og gav sig til at drelaje Spædes sultne og forladte Stilklæde Barnet paa.

ling blev af Fattighusmyndighederne Og hvilket ypperligt Erempel paa tilbørligen indberettet til SognemynPaaklædningens Magt var den unge dighederne. Sognemyndighederne foreOliver Twist itte! Jndhyllet i det spurgte sig med Værdig hed hos FattigTæppe, som hidtil havde udgjort hans husmyndighederne, om der ikke for Tieneste Bedækning, kunde han ligesaa den var nogen i "Huset" indbragt godt have været et Barn af en Adelss Kvindesperson, som var istand til at mand, som af en Jigger; – det vilde ude Oliver Twist den Trøst og Næring, have været vanstelig for den stolteste han behøvede. FaltighusmyndigheFremmede at have sagt, hvilten Sam- derne svarede beskedent Nei, hvorpaa fundsstilling han tilhørte. Men nu, Sognemyndighederne Goimodigen og da han var bleven indsvøbt i de gamle mennestekjærligen besluttede, at han Kattuns filæder, der vare blevne gule sfulde sættes i fost, eller med andre i den samme Tjeneste, var han med Et Ord sendes til et Filialfattighus en tre numereret og betegnet og havde indta- Mile derfra, hvor tyve eller tredive anget den ham tilkommende Plads — et dre ungdommelige Forbrydere imod Sognebarn-et forældreløst Væsen fra Fattigloven trillede sig hele Dagen om et Fattighus-et ydmygt, halvt forsul. paa Suivet uden at besværes af for tent Skumpelskud- der skulde puffes og megen Føde eller for mange klæder stødes gjennem Verden foragtet af Alle og under moderligt Tilsyn af et aldrenog beklaget af Ingen.

de Fruentimmer, der modtog de Straf: Dliver straalede af fuld Hals. Hav- styldige imod en Godtgjørelse af halvde han kunnet vide, at han var et for: ottende Pence pr. lille Hoved om ugen. wldrelest, til Sogneforstanderens og For halvottende Pence Føde om ulçen Inspektorens Naade og Barmhjertigal er en god, rundelig Soft for et Barn;

der kan faaes en hel Del for halvotten- at det enten blev lygt af Mangel og de Pence - mere end nok til at over- Kulde, eller faldt i Ilden af Sljødez. læsse dets Made og gjøre det uroligt. løshed eller kvaltes ved ulykkelig HænDet aldrende Fruentimmer var en delse, i ethvert af hvilke Tilfælde det klog og erfaren Rone; hun vidste, hvad ulykkelige lille Bælen sandsynligvis der var godt for Børn, og da hun til faldtes til en anden Verden for at samlige havde en meret tydelig Forestilling les med de Forfædre, det ikke havde om, hvad der var godt for hende selv, fjendt i denne. anvendte hun den større Del af den Naar der undertiden holotes en mere ugentlige Betaling til egen Brug og end almindeligt spændende Synsforfatte den opborende fommunale Slægt retning over et Fattighusbarn, der var paa en endnu smalere Ration end den blevet overseet ved Redningen af en for den oprindeligt bestemte, hvorved Seng, eller uforsætligt stoldet ihjel, hun opdagede et endnu dybere Dyb i naar der havde været Vast, fljønt det det Ulerdybeste og viste sig at være en sidste Ulykkestilfælde var meget sjeldent meget stor Erperimentalphysiker. -da Noget, der lignede Vast, kun und

Enhver fjender Historien om en an- tagelsesvis fandt Sted i Opfostringsden Erperimentalphysiker, der havde huset - kunde Juryen sætte sig i Hodannet sig en stor Theori om, at en vedet at gjøre fortrædelige Spørgs: Heft bar istand til at leve uden at æde, maal, eller Sognefolkene vise fig jaa og godtgjorde den faa fortræffeligt, at rebelsfe, at de understreve en Indsigelse; han bragte sin egen Hest ned til et men disse Uforstammetheder bleve hurHalmstraa om Dagen og upaatvivleligt tigt standsede ved Lægens og Kommuvilde have gjort den til et jaare vældigt nalbudets Vidnesbyrd, af hvilke Berog modigt Dyr paa slet intet Foder, soner den første stedje havde aabnet hvis den ikke var død netop fireogtybe Liget og Intet fundet i det (hvilket rigTimer,førend den skulde havt sin første tignok var høist sandsynligt), og den velsmagende portion Luft. Til Uheld sidste uforanderligen beedigede, hvad for den Erperimentalphysik, som øbes Sogneforstanderne vilde have ham til, des af den Kone, til hvis bestyttende hvilket var saare selvopofrende. Des. Omhu Oliver Twist overgaves, med- uden foretog Fattigdirektionen periodis førte hendes System i Almindelighed fte Pilegrimsfarter til Dpfostringshuet lignende Resultat; thi i samme Dies fet og sendte stedre kommunalbudet derblit det var lykkedes et Barn at leve af hen Dagen iforveien for at sige, at den den mindst mulige Portion af den sva- kom. Børnene vare rene og pene at se gest mulige Føde, bændtes det fortres til, naar Direktionen kom, og hvad deligt nok i halvniende Tilfælde af ti, vilde Folk saa forlange mere?

« PreviousContinue »