Pótlékok s betürendes név- és tárgymutató: Rákóczi Ferencz levéltára, 1.osztály, 1-9.köteteihez. II., Volume 1

Front Cover
Magyar Tud. Akadémia, 1889 - 250 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Popular passages

Page 2 - Minden gyalog ezer tizenkét seregbül, tizenötszáz emberbül álló légyen; mellyek teljességgel ha fel nem fegyveresíthetnének flinta-, fejsze- és bajonetekkel: minden ezerben egy batalion pickenéres5 légyen ; kik is négy forint fizetésre fogadtassanak.
Page 1 - ... bennünket azonnal informáljon. 2. Az meddig peniglen mindezek elkészülnének, az hadakat quártélyban szállítsa, az lovasokat Szepes, Sáros vármegyében, az alimentatió kedvéért ; az artoleriát penig mentül legközelebb való helyre Kassához : hadd exerceáltassanak, és a több gyalogságot körülbelol való helységekben, Ns.
Page 3 - Az köntösök és fegyverek elkészülvén, assignálja ő Kigyelme az fogadásra való vármegyéket és helyeket, a hová jó tiszteket expediálván a vármegyéknek és helységeknek terheléseket minden úttal-móddal távoztassák.
Page 2 - Generálisunk az maga ezerével együtt disponáltatnék az rendnek felvételére ; de felettébb szükséges volna oly Vice-Colonellust alája adni több tisztekkel együtt, az kik érdemes, józan életük ') legyenek.
Page 3 - Mihályt, az ki is capitulatiója szerint az fogadandó embereket, az elso más egy bizonyos emberével együtt, az ki az lovakhoz jól értvén. az mellyeket a tisztek vásárolni fognak, kifizethesse. Lészen ehhez még más. particularis instructiója B,hótt Mihálynak.
Page 1 - Instructio pro Illrmo Comite Simone Forgács. Senatore et Campi-Marsallo nostro. 1. Legnagyobb szüksége lévén hazánknak, hogy az minapi (zsibói) actuson elszélledt hadaink nemcsak öszvegyülekezzenek, hanem annak rendi s módja szerint szaporodjanak is ; melynek okáért mivel hat gyalog és négy lovas reguláris-ezereknek felállítását resolváltuk...
Page 2 - Zsigmond Nógrád, Zólyom és két Hont vármegyékbül álló hada is. Az ötödik regimentnek felállításában penig nagy könnyebbség találtatnék, ha Andrásy György...
Page 4 - ... requiráltatván, magok ezerébül is kibocsássák. 16. Egy szóval, mindazokat, az mellyek ezen Instructiónk kívül volnának ezen specificált lovas- és...
Page 4 - Zólyom vármegyei portálishajdúk, az mellyekbül Andrásy György, Géczy Zsigmond és Aczél János ezerei állanak, ezen regnláris hadakban applicáltassanak.

Bibliographic information