ปกิณกะการดนตรีและเพลงไทย

Front Cover
Bannakit, 1986 - Songs, Thai - 235 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

10 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๒ ชน ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๓ ชน ๓ ชํน็๊ ๓ ชํนํ๋ ๓ ชั้น ๔๓ ๕๒ ๕๓ ๕๕ ๕๖ ๕๙ ๖๔ ๙๕ กน กบ กรมศิลปากร กราวนอก กลอง การ เก ขลุ่ย ของนายมนครี ขิม เขมร เขมรไทรโยค เขมรปากท่อ แขกมอญ แขกสาหร่าย โขน คน ครอบจํกรวาฬ คราโมท คอกไม้ไพร คีอ คือ แค่งเพลง ไค้ จํงหวะ จะเข้ ฉาบ ชนิค ชโย ชั๊น ชั้นของเก่า เช่น เชิคฉ็่ง ซออู้ เถา ไทย นะโจ๋ นั้ นางนาค นายมนฅรี ฅราโมท ใน บึ๋ เบ็่น เบ็่นฅน ประการท แปลก ๆ ไป พม่า พม่าเห่ พระ พระทอง เพราะ เพลง เพลงเถา เพลงโหมโรง ไพเราะ มหาชํย มอญ มา มี ระนาคเอก ร่าย ฯลฯ ละคร ลาว และ ว่า วาทยากร ศร โศก สมํย สมํยรํชกาลทึ๋ สึ๋บท สุนทรวาทิน หกบท หรีอ อกทะเล ออร์แกน อํนดํบท เะ

Bibliographic information