Partial- vs. general-equilibrium models of the international capital market

Front Cover
National Bureau of Economic Research, 1993 - Business & Economics - 54 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

Common terms and phrases

агк1 вв ввц вдоэвэлих виохэвхлэр вхцэ вхшэд<1 вцэ вэвр вэор вэхдэипоэ вэхцвхдвл вэхэиэддпэ вэхэхдпээв вэхэхпЬэ вээвд вээхд<1 двххор дод доз дохлвцэц доээвд дхэцэ дэцэо зо зо вээвд ив ивр ивцэ ивэ идпээд ио идпээд иои иохэашпвиоэ иохэвпЬэ иохэвхзих иохэвэиэшЗэв иохэээв ит иэця иээц овхв оГ оз ои ор оС осхв охходэдо<1 оэих ояэ ри роцээш рхдоя рхоц рхпоя рээээ<1хэ св свц сх схцэ сэх сээвд хвиохэвидээих хвиохэхриоэ эцэ хвихшои хвэд хвэх<1вэ Хдоэцэ Хдэипоэ Хив хс ххв Ххио Хц Хэиэддпэ хэрош ХэхпЬэ эшоц Хэцэ Хэщ цэ цэвэ цэпв цэхвэя цэхця цэхя цээ Чвхд Чсхд шоривд шпхдцхххпЬэ шэцэ эв эввэ эвпш эвэдээих эдв эдэця эдэя эЗрэц эивэвиоэ эио эипоээв эиээвх элвц эо эои эои вх эпо эпхвл эпц эрвш эц рхпоя эц Хвш эцз эцх эцэ дод эцэ дэло эцэ ио эцэ оэ эцэ рив эцэ сх эцэ шодд эцэ эвцэ эшос эщ ээв ээвд эЗивцэхэ ээвд эцэ ээивхдвл ээц ээЧдвш эя

Bibliographic information