QC/T 1067.3-2017: Translated English of Chinese Standard. (QCT 1067.3-2017, QC/T1067.3-2017, QCT1067.3-2017): Connector used in automobile wire harness and electrical device - Part 3: Type, dimension and special requirement of the ring terminal

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 2 thg 11, 2019 - 18 trang
This standard specifies the type, size and special requirements of automotive wire connectors. This standard applies to low-voltage wire connectors, ignition wire connectors, battery wire connectors in automotive wiring harnesses and electrical equipment.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2019)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục