QC/T 1068-2017: Translated English of Chinese Standard. (QCT 1068-2017, QC/T1068-2017, QCT1068-2017): Asynchronous drive motor system for electric vehicles

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 24 thg 6, 2018 - 17 trang
This Standard specifies the requirements, test methods, inspection rules, marks and identifications of asynchronous drive motor system for electric vehicles. This Standard is applicable to the asynchronous drive motor system for electric vehicles. The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục