QC/T 247-2017: Translated English of Chinese Standard. (QCT 247-2017, QC/T247-2017, QCT247-2017): Technology requirements for fuel-gas system for LPG vehicles

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 4 thg 1, 2020 - 17 trang
This standard specifies the definition and technical requirements for fuel-gas system for LPG vehicles. This standard applies to the fuel-gas systems that use liquified petroleum gas for automobiles that meets the requirements of GB 19159 and has a rated working pressure of 2.2 MPa.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2020)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục