QC/T 29009-1991: Translated English of Chinese Standard. (QCT 29009-1991, QC/T29009-1991, QCT29009-1991): Automotive wire terminal - Technical requirements

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 13 thg 6, 2016 - 8 trang
This Standard specifies the technical requirements, test methods, inspection rules, marks, packing, transportation and storage for automotive wire terminal. This Standard is applicable to automotive low voltage wire terminal, automotive ignition wire terminal, automotive cylindrical wire connection parts and automotive battery wire terminal.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Giới thiệu về tác giả (2016)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục