QC/T 518-2013: Translated English of Chinese Standard. (QCT 518-2013, QC/T518-2013, QCT518-2013): Tightening torque for automotive threaded fasteners

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 16 thg 2, 2019 - 24 trang
This Standard specifies the tightening torque for automotive threaded fasteners. This Standard applies to fasteners which comply with the following conditions and are tightened using the control torque method.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2019)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục