QC/T 746-2006: Translated English of Chinese Standard. (QCT 746-2006, QC/T746-2006, QCT746-2006): High Pressure Pipelines for Compressed Natural Gas Vehicles

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 13 thg 6, 2016 - 18 trang
This Standard specifies the definitions, technical requirements, test methods, inspection rules, marking, packaging, transport, and storage of high pressure pipelines for compressed natural gas vehicles.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2016)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục