QC/T 837-2010: Translated English of Chinese Standard. (QCT 837-2010, QC/T837-2010, QCT837-2010): Type of hybrid electric vehicles

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 26 thg 1, 2018 - 9 trang
This standard specifies the type and definition of hybrid electric vehicles (as defined in GB/T 19596). This standard applies to hybrid electric vehicles.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Giới thiệu về tác giả (2018)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục