QC/T 942-2013: Translated English of Chinese Standard. (QCT 942-2013, QC/T942-2013, QCT942-2013): Test methods of hexavalent chromium in automobiles materials

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 17 thg 1, 2017 - 43 trang
This standard specifies the methods for the determination of hexavalent chromium in automobile parts and materials, wherein: X-ray fluorescence spectrometry is applicable to the use of X-ray fluorescence spectroscopy screening and rapid determination of hexavalent chromium content in the automobiles materials.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
6
Qualitative test of hexavalent chromium in metallic anticorrosive coating
14
Determination of hexavalent chromium content in polymeric and electronic
21
Test report
32
Normative Determination of volatile matter content in leather
40

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục