Rétorika - Vážnost mluveného slova, 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 231
Druhé, aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné. Renomovaná autorka klade důraz na techniku mluveného projevu, na formy řečnických projevů a na psychologické aspekty rétorických dovedností. Připomíná nezbytnost péče o mluvené slovo v dnešní uspěchané informační společnosti. Nezapomíná ani na emoční stránku jazyka, na jeho skryté významy a role, na formy jeho užití ve společenském životě. Knihu ocení učitelé, studenti středních a vysokých škol, ale i všichni ti, kdo vystupují na veřejnosti.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
Historie a souèasnost rétoriky
27
Technika mluveného projevu
35
Druhy øeènických projevù
81
Výbìr a využití øeènických jazykových prostøedkù
125
Pøíprava a pøednes mluveného projevu
148
Psychologické aspekty rétorických dovedností
170
Cvièné texty k rozvoji rétorických dovedností
188
Vybrané texty
198
Autorská práva

Bibliografické údaje