Rocznik statystyczny województwa pomorskiego

Front Cover
Urza̦d Statystyczny w Gdańsku, 2006 - Pomerelia (Poland)
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Spis tablic I wykresów
20
Uwagi ogólne General notes x 145
21
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
25
Tablice przeglądowe
26
CHAPTER I
27
Ważniejsze dane o województwie 2000
33
Szkoły wyższe Tertlary education unlversity level
37
Kultura i turystyka
40
Industry and construction 244254
244
Transport and communications Maritime
255
Wybrane dane o porcie lotniczym 2000 2004
262
Morska flota rybacka 2000 2004 2005 See fishing neet 2000 2004 2005 29263
263
Uwagi ogólne General notes x
270
Targowiska 2000 2004 2005 Markelplaces 2000 2004 2005 7276
276
Trade and catering 278281
278
Aktywa obrotowe przedsiębiorstw 200020042005 Current assets ot enterpnses 2000 2004 2005 6282
282

Chapters
50
Emironmental protection 5376
57
Administrative dMsion and tenitorial selfgo
77
Pracujący Employment
79
Justice Public safety 8592
85
Population Religious denominations 93110
93
Gospodarstwa domowe 2003 20042005 Households 2003 2004 2005 1108 147
107
Labour market 111137
111
Komunikacja miejska 2000 2004 2005 Urban transport 2000 2004 2005 6118 155
117
Pracujący w pełnym i niepełnym wymiarze Employed persons on a fuli and parttime basis
123
Uczący się języków obcych w szkołach dla dzieci Pupils and students studying foreign languages
126
Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz youth and h postsecondary schools in 200506
134
Choroby zawodowe 2003 2004 2005 Occupational diseases 2003 2004 2005 2197
136
Wages and salaries Social security
138
Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół General secondary schools for youth excluding
140
Household budgets 145148
145
Szkoły wyższe 200001 200405 200506 200506 28151 180
151
Mieszkania Dwellings
156
Wychowanie przedszkolne Preprimary education
157
Educatkm 159185
159
Stacjonarna opieka zdrowotna 2000 2004 2005 Inpatient health care 2000 2004 2005 4161 191
161
Dane zbiorcze Aggregate data
163
Uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży Supplementary generał secondary schools
177
Osobowy ruch graniczny 2000 2004 2005 Passenger border trafUc 2000 2004 2005 11181 205
181
Health care and social welfare 186197
186
Culture and tourism 198205
198
Bydło trzoda chlewna owce i Konie 200020042005 Cattle pigs sheep and horses 2000 2004 2005 10205 232
205
Science and technology 206214
206
Ciągniki rolnicze 2000 2004 2005 Agncultural tractors 2000 2004 2005 16211 236
211
Prices 215217
215
Wartość skupu ważniejszych produktów rolnych Vaoe ot major agricultural products procurement
216
pozyskanie drewna z zadrzewień Trees and shrubs outside the forest and remov
222
Transport Transport
235
Wydatki budzetdw jednostek samorzadu teryto Local selfgovernment entities budgets expenditure
289
Pu6C finance 292297
292
lnvestments Fixed assets 298307
298
Przemysł Industry
303
Regional accounts 308311
308
Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania po Geodesic sfafus and directions of voivodship land
1
Dorośli skazani prawomocnie przez sądy po Adults validly sentenced by common courts
2
Szkoły według organów prowadzących 200405 Schools by school goveming authonty 200405
5
Stan czystosci rzek kontrolowanych w 2005 r Purity of controlled rivers in 2005 713 63
7
Gminy zamieszkane przez ludność wiejską 2000
8
Osady z przemystowych i komunalnych oczysz Sewage sludge from industrial and municipal
13
Urodzenia 2000 2004 2005 Births 2000 2004 2005 1464 103
14
Parki narodowe 2000 2004 2005 National parks 2000 2004 2005 1925 72
19
Zgony niemowląt według przyczyn 2003 2004 Infant deaths by causes 2003 2004 2070 107
20
Niektóre wyznania religijne w 2005 r Selected religious denominations in 2005 2676 110
26
CHAPTER VI
52
Wynagrodzenia brutto 2000 2004 2005 Gross wages and salaries 2000 2004 2005 1 100 140
100
RYNEK PRACY LABOUR MARKET
114
Szkoły policealne według form kształcenia bez Postsecondary schools by type of education ex
149
Żłobki 2000 20042005 Nurseries 2000 2004 2005 9166 195
166
Uwagi ogólne General notes x 198
171
Abonenci radiowi i telewizyjni 2000 2004 2005 Radio and television subscnbers 2000 2004 2005 7177 201
177
Dynamika globalnej końcowej i towarowej pro Indices of gross finał and market agricultural
198
Turystyka Tourism
209
Podstawowe dane o przemyśle 2000 2004 2005 Basic data on industry 2000 2004 2005 1223 246
223
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Average monthty gross wages and salaries in
227
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Average monthly gross wages and salaries
234
Obroty ładunkowe w pcrtach morskich 200020042005 Cargo tumover in seaports 2000 2004 2005 13247 267
247
Międzynarodowy ruch pasażerów w portach mor International passenger traffic in seaports 2000
253
Przewozy pasażerów morską flotą transportową Transport of passengers by maritime transport
280
Dochody budżetów jednostek samorządu teryto Local selfgovemment cntiiies budgets revenue
286
Przedsietjiorstwa panstwowe wedtug stanu prawno State owned enterprises by legal and organiza
302

Other editions - View all

Bibliographic information