Sahasrayogam: text with English translation

Front Cover
Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2006 - Medical - 540 pages
Ancient treatise on ayurvedic system in Indic medicine; Sanskrit text with English translation.

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Good

Contents

Kashaya Prakarana 1 Pachana Kashaya 2
1
Vata Jwarahara Kashaya 3
2
Sleshma Jwarahara Kashaya
3
Tridosha Jwarahara Kashaya
4
Sita Jwarahara Kashaya
5
Vishama Jwarahara Kashaya
6
Chaturdhika Jwarahara Kashaya
7
Raktapittahara Kashaya 3
8
Kukkuta Lavana
219
Kalyana Kshara
220
Swayam Bhasma 99 Mahavriksha Lavana
221
Vidangadi Kshara 101 Tambula Bhasma
222
Vaiswanara Choorna 103 Sudha Kandadi Kshara
223
Bhunimbadi Kshara 105 Haridradi Kshara 106 Sudha Kandadi Kshara II
224
Arishta Prakarana 1 Dasamoolarishta
226
Amrutarishta
229

Pradarahara Kashaya
9
Atisarahara Kashaya 3
10
Vata Pitta Kapha Jwarahara Kashaya 3
11
VataKapha Jwarahara Kashaya
12
Asrigdarahara Kashaya
13
Swetapradara hara Kashaya
14
Hikkadihara Kashaya 3
16
Swarabhedahara Kashaya 3
18
Aruchihara Amla Kashaya
19
Chardihara Kashaya 3
20
Hridrogahara Kashaya 2
21
Trishnahara Kashaya 3
22
Madatyayahara Kashaya
23
Atisarahara Kashaya 3
25
Grahanihara Kashaya 2
26
Vishuchikahara Kashaya
27
Mutrakricchrahara Kashaya 6
28
Pramehahara Kashaya 2
30
Vidradhihara Kashaya 3
31
Vríddhihara Kashaya 2
32
Soolahara Kashaya 2
34
Panduhara Kashaya 3
35
Kamalahara Kashaya 2
37
Visarpahara Kashaya 4
38
Masurikahara Kashaya 2
39
Kushtahara Kashaya 4
40
Krimihara Kashaya 2
42
Mukhapaka hara Kashaya
43
Soolahara Kashaya 2
44
Arditakshepaka vatahara Kashaya
45
Maha Rasnadi Quatha
48
Koushikokta Rasnadi Quatha
49
Vataraktahara Kashaya 2
50
Sthoulyahara Kashaya
51
Vatarogahara Dhanyamla
52
Deepaniya Peya
53
Mutrakricchrahara Phanita
54
Somarogahara Ksheera 4
55
Santatadi Jwarahara Kashaya
56
n ihrita Prakarana 1 Tiktaka Ghrita
58
Mahatiktaka Ghrita
59
Panchatiktakaguggulu Ghrita
60
Indukanthá Ghrita
62
Ikshu Doorvadi Ghrita
64
Varahyadi Ghrita i
65
Varahyadi Ghrita ii
66
Vrisha Ghrita I
68
Nirgundyadi Ghrita
69
Sasa Vasadi Ghrita
70
Lasuna Ghrita
71
Darvi Baladi Ghrita
72
Patha Karanjadi Ghrita i
73
Patha Karanjadi Ghrita ii
74
Vastyamayantaka Ghrita
75
Trikantaka Ghrita
77
Akulyadi Ghrita
78
Dhanvantari Ghrita
79
Parpanadi Ghrita
80
Varunadi Ghrita
81
Mahakalyanaka Ghrita
82
Kushmanda Ghrita
83
Mahakushmanda Ghrita
84
Jivantyadi Ghrita
86
Patoladi Ghrita
87
Triphaladi Ghrita
88
Gopatmajadi Ghrita
89
Talisadi Ghrita
90
Brahmi Ghrita
91
Ashtanga Ghrita
92
Saraswata Ghrita ii
94
Mahapaisachika Ghrita
95
Maha Panchagavya Ghrita
96
Sarvamayantaka Ghrita
97
Jatyadi Ghrita
99
Triphaladi Ghrita Bindu Ghrita
100
Virechana Ghrita
101
Panchagavya Ghrita
102
Vidangadi Ghrita
103
Bhadikadi Ghrita Marmakshata Ghrita
104
Punarnavadi Ghrita
105
Sooladi Ghrita
106
Ardraka Ghrita
107
ED Taila Prakarana
108
Dhanvantara Taila
109
Suddha Bala Taila
110
Ksheerabala Avartana Taila
111
Ketakyadi Taila
112
Prabhanjana Vimardana Taila
113
Chinchadi Taila
114
Parinata Keriksheeradi Taila
115
Balaguduchyadi Taila
116
Balaswagandhadi Taila
117
Karpasasthyadi Taila
118
Lakshadi Taila
119
Pinda Taila
120
Panchavalkadi Taila
121
Phenosiradi Taila
122
Bhringalarkadi Taila
123
Guggulyadi Taila
124
Nisosiradi Taila
125
Ashtapatra Taila
126
Amritotthara Taila
127
Mashadi Taila
128
Tulasi swarasadi Taila
129
Kushtantaka Taila
130
Triphaladi Taila
131
Karambha Sakhodadi Taila
132
Vachadi Taila
133
Triphaladi Taila
134
Asanabilwadi Taila
135
Manjishtadi Taila
136
Bala Hathadi Taila
137
Bala Dhatryadi Taila
138
Tungadrumadi Taila
140
Amrutadi Taila
141
Durdhuradi Taila
142
Ankoladi Taila
143
Nili Nirgundyadi Taila
144
Vacha Lasunadi Taila
145
Punkhadi Taila
147
Anjhudadi Taila
148
Durvadi Taila
149
Anu Taila
150
Sahadevyadi Taila
151
Bala Taila
152
Prasarini Taila
153
Dinesavallyadi Taila
154
Amrutadi Taila
155
Vranabhairava Taila
156
Kacchuradi Taila
158
Choorna Prakarana 1 Sudarsana Choorna
160
Laghu Gangadhara Choorna
162
Vriddha Gangadhara Choorna
163
Choornamruta yoga
164
Sitopaladi Choorna
165
Khandasama Choorna
166
Pathadi Choorna
167
Maha Khandava Choorna
168
Ashta Choorna
169
Tugadi Choorna
170
Jivantyadi Choorna
171
Pushyanuga Choorna
172
Naracha Choorna
173
Hapushadi Choorna
174
Nilini Choorna
175
Patoladi Choorna
176
Talisapatradi Choorna
177
Karpasasthyadi Choorna
178
Jati Lavangadi Choorna
179
Karpooradi Choorna
180
Nagappuvadi Choorna
181
Sarasija makarandadi Choorna
182
Hutabhugadi Choorna
183
Induppukanam
184
Suranadi Choorna
185
Trikatukadi Choorna Choorna Raja
186
Maha Vahni Vajra
187
Akuli Katakadi Choorna
188
Trilavana Pasugandhadi Choorna
189
Abhraka Gandhadi Choorna
190
Hingu Vachadi Choorna
191
55 Hingu Twagadi Choorna
192
Pippalyadi Choorna
193
Ketakidala Bhasma
194
Vyoshadi Choorna
195
Nyaramooladi Choorna
196
Nellakyadi Choorna
197
Indrasani Choorna
198
Yogaraja Choorna
199
Avipatti Choorna
200
Guggulu Pancha Pala Choorna
201
Hutasana Choorna
202
Kacchuradi Choorna Laghu
203
Nasika Choorna
204
Aswagandhadi Choorna
205
Kapitthashtaka Choorna
206
Dadimashtaka Choorna
207
Karpooradi Choorna
208
Modakadi Choorna
209
Bala Soolari Choorna
211
Korit talam
212
Triphaladi talam
213
Narasimha Choorna
214
Saraswata Choorna
215
Bhasma Ksharadi Yoga 93 Soolahara Choorna
216
Gandhaka Choorna
217
Palasa Kshara
218
Ashokarishta
230
Draksharishta
231
Jeerakadyarishta
232
Kutajarishta
234
Musthakarishta
236
Dantyarishta
237
Parpatadyarishta
238
Balarishta
239
Devadarvarishta
240
Dhatryarishta
242
Asava Prakarana 1 Pippalyasava
243
Punarnavasava
244
Usirasava
245
Lohasava
246
Aravindasava
247
Patrangasava
248
Kumaryasava
249
Bhringarajasava
250
Karpurasava
251
Lehya Prakarana
253
Bilwadi Lehya
254
Kushmanda Rasayana II
255
Manibhadra Guda
256
Satavari Guda I
257
Satavari Guda III
258
Ellum Tippalyadi Lehyam
259
Chinchadi Lehyam
260
Aswagandhadi Lehyam
261
Madhusnuhi Rasayana
262
Pulim Kulambui
263
Agastya Rasayana
264
Danti Haritakyavaleha
265
Kutajavaleha
266
Kutaja Phanita
267
Koutajadi Guda
268
Bahusala Guda
269
Chyavanaprasavalehya
271
Brihadvasavalehya
273
Gandhaka Rasayana
274
Madanakaméswari Lehya
275
Bharangyadi Lehya
277
Punarnavadi Lehya
278
Drakshadi Lehya
279
Jeerakadi Lehya Muttu Kulambu
280
Vyaghryadi Lehya
281
Dasamoola Haritaki Lehya
282
Dasamooladi Lehya
283
Chitraka Guda
284
Gudardraka
285
Gandira Rasayana
287
Kukkuta Rasayana
288
Pushparaga Lehya
289
Trivrit Kulambu
291
Brihat Madhusnuhi Rasayana
292
Kutajadyavalehya
293
Kameswari Lehya
294
Pippalyadi Rasayana
296
Dasamoolavalehya
297
Abhaya Modaka
299
Khadiradi Rasayana
300
Vati Prakarana
302
Kaisora Guggulu
303
Amruta Guggulu
304
Yogaraja Guggulu
306
Mandoora Vataka
307
Kankayana Gutika
308
Lavangadyam Modakam
310
Kasattinutiri Kasahari Varti
311
Katuvalli Tadikka Karnapali Poshak
312
Vrana Lepa
313
Ayavu Kulambu
314
Gutika Prakarana 1 Nilimooladi Gutika
315
Mridwikadi Gutika
316
Suryaprabha Gutika
317
Mukka Mukkudu Vati
318
Kiryattu Jeerakadi Matra
319
Setubandha Matra
320
Jatikkadi Gutika
321
Kittadi Gutika
322
Niruryadi Gutika
323
Ramachandiswara Rasa
324
Ramabana Gutika Navajwara Nivarini
325
Bhutabhairava Rasa
326
Tamrabhairava Gutika
327
Jwarankusha Rasa
328
Maha Jwarankusha Rasa
329
Ramabana Rasa iv
330
Seeta Nagankusha Rasa
331
Tapa Jwarahara Matra
332
Sarvarogakulantaka Rasa
333
Ananda Rasa
334
Chandabhaskara Rasa
335
Neelakantha Rasa
336
Gaganeswara Rasa
337
Soolakuthara Rasa
338
Sankhapani Rasa
339
Ananda Rasa
340
Kanakasundara Rasa
341
Rajavirechana Gutika
342
Marichadi Gutika
343
Sirastoda Gutika
344
Ashtakshari Gutika
345
Dhanvantari Gutika
346
Agnikumara Rasa
347
Sutikantak Nasani Gutika
348
Sutikamaya Nasani Gutika
349
Sleepadantaka Gutika
350
Dasanga Gutika
351
Kanthasuddhi Gutika
352
Mritasanjivani Gutika
353
Vettumaran Gulika
354
Vayu Gutika
356
Venkaradi Matra
357
Sitamatangasimha Rasa
358
Marma Gutika
359
Parisishta Prakarana 1 Almottadi Kashaya 2 Aviltoladi Kashaya
361
Dasamoola Vrishadi Kashaya 4 Amrutadi Kashaya Pachanamruta 5 Rasna Sunthyadi Kashaya
362
Brahmi Drakshadi Kashaya
363
Valiyandati Kashaya
364
Amrutashtaka Kashaya
365
Duralabhadi Kashaya
366
Sahacharadi Kashaya
367
Drakshadi Kashaya
368
Raktapitta hara Gana
369
Pathyamalakyadi Kashaya
370
Cherupayaradi Kashaya
371
Ramacchadi Kashaya
372
Kulutthadi Kashaya
373
Vari Karimbadi Kashaya
374
Parpataka Kashaya
375
Sila Kashaya
376
Muviladi Kanni Kashaya
377
Padma Kinjalkadi Kashaya
378
Suradarvadi Kashaya
379
Nagara Pippalyadi Kashaya
380
MutrakricchraeVarinellu Tippalyadi Kashaya
381
Pramehi Nisakatakadi Kashaya
382
Tecchiveradi Kàshayakkanni
383
Vidradhou Nimbadi Kashaya
384
Mula Iladi Kashaya
385
Vidal Chitramooladi Kashaya
386
Eranda Bilwadi Kashaya
387
Pacchotri Kuvaladi Kashaya
388
Vyoshadi Kashaya
389
Tartavaladi Mukkudi
390
Panaviraladi Bhasma Ganji
391
Visarpa Kulakadi Kashaya
392
Chundatavidvamadi Kashaya
393
Panchamooladi Kashaya
394
Aragwdhamrutadi Kashaya
395
Phirangiroga Chukkum Tippalyadi Kashaya
396
Veppin Tolal Kashaya
397
Vilanga Nirgundyadi Kashaya
398
Khadiradi Kashaya
399
Mahabaladi Kashaya
400
Vasa Guduchyadi Kashaya
401
Garbhini Triphaladi Kashaya
402
Yonisoola hara Kashaya
403
Trayantyadi Kashaya
404
Parisishta Prakarana Taila 1 Suddha Bala Tailam
405
Nalpamaradi Tailam
406
Nonganadi Tailam
407
Bilwam Pacchotyadi Taila
408
Kayyonyadi Tailam
409
Jati Manyaladi Taila
410
Ashta Pallava Tailam
411
Puvankuruntaladi Eranda Taila
412
Swasari Taila
414
Kanni Kurkiladi Nariyal Taila
415
Kakolyadi Gana
416
Ardraka Ghrita
417
Panchagavya Pramana
418
Amritaprasa Ghrita
419
Swadamshtradi Ghrita
420
Madhukadi Ghrita
421
Mamsa Sarpi
422
Tengin Pukkuladi Ghrita
423
XII
437
Ikshuradi Lehyam 261
485
362
487
363
490
217
493
224
494
with Latin names
507
Annexure V Comparision of number
535
Copyright

Bibliographic information