Sancti Thomae Aquinatis De Veritate catholicae fidei contra gentiles seu summa philosophica. Accedunt praecipua eiusdem doctoria philosophica opuscula. Denuo recensuerunt et cum nottis et indice ediderunt P. C. Roux-Lavergne, E. d'Yzalguier, E. Germer-Dur

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Quod malum in aliquo bono fundatur
21
Quod malum non totaliter consumit bonum
22
Quod malum habet aliquo modo causam
24
Quod malum est causa per accidens
25
Quod finis cuiuslibet rei est bonum
26
Cap xvu Quod omnia ordinantur in unum finem qui est Deus
27
Cap xvni Quomodo Deus sit finis omnium
29
Quod omnia intendunt assimilari Deo
30
Quomodo res divinam bonitatem imitentur
31
Quod res intendunt assimilnri Deo in hoc quod sunt causae
34
Cap xxn Quomodo res diversimode in suos fines ordinanlur
38
Quod omnia appetunt bonum etiam qtiae cognitione carent
42
Quod intelligere Deum est finis omnis intellectualis substantiffi
44
Quod fclicitas in actu voluntatis non consistit
48
Cap xxvn Quod felicitas humana non consistit in delectationibus corporalibus
53
Quod felicitas non consistit in tionoribus 85
55
Quod felicitas hominis non consistit in divitiis
56
Quod felicitas non consistit in potentia mundana S7 Cap xxxn Quod felicitas non consistit in bonis corporis
58
Quod felicitas non consistit in parte scnsitiva
59
Quod ultima hominis felicitas non consistit in actu prudenliae
60
Quod felicitas non consistit in operatione artis
61
Quod felicitas humana non consistit in cognitione Dei quce communiter habetur a pluribus
63
Quod felicitas humana non consistit in cognitione Dei quae habetur per demonstrationem
64
Causa Effectus Casus Principium Elementum
65
Quod felicitas humaua non consistit in cognitione Dei quae est per fidom
66
Quod non possumus in hac vita cognoscere substantias separatas ut posuit Alexander
71
Cap xLin Quod non possnmus intelligere inhacvita substantias separatas sicut posuit Averrhoes
75
Quod ultima felicitas hominis non consistit in cognitione substan tiarum separatarum qualem praedictae opiniones fingunt
78
Quod non possumus aliquo modo in hac vita intelligere substantias separatas
80
Quod anima in hac vita non iotelligit seipsam per seipsam
82
Quod non possumus in hac vita videre Deum per essentiam
84
Quod ultima felicitas hominis non sit in hac vita
86
Quod susbstantiae separatae non vident Deum per essentiam ex hoc quod cognoscunt eum per suas essentias
90
Quod in naturali cognitione quam habent substanliae separatae de Deo non quiescit earum naturale desiderium
93
Quomodo Deus per essentiam videatur
96
Quod intellectus creatus aliqua influentia iuminis indiget ad hoc ut Deum per essentiam videat
98
Raliones contra praedictam determinationem et earum solutiones
100
Quod intellectus creatus non comprehendit divinam essentiam
102
divinam essentiam videri possunt
103
Quod omnis intellectus cuiuscumque gradus particeps esse potest divinae visionis
105
Quod unus alio perfectius Deum videre potest
106
Quod videntes divinam substantiam omnia aliquo modo vident
108
Quod videntes Deum omnia simul vident in ipso
110
Quod per visionem Dei aliquis sit particeps vitae aeternae
111
Quod videntes Deum in perpetuum eum videbunt
112
Qualiter in illa ultima felicitate omne desiderinm hominis completur
115
Quod Deus sua providentia gubernat universa
117
Quod Deus conservat res in esse
120
Quod nihil dat essc nisi in quanlum agit in virtute divina
122
Quod Deus est causa operandi omnibus operantibns
123
Quod Deus est ubique et in omnibus rebus
125
De opinione eorum qui a rebus naturalibus proprias subtrahunt actiones
127
Quomodo idem effectus sit a Deo et a naturali agente
133
Quod divina providentia non excludit malum totaliter a rebus
134
Quod divina providentia non excludit contingentiam a rebus
137
Quod divina providentia non excludit arbitrii libertatem
138
Quod divina providentia non excludit casum et fortunam
140
Quod providentia divina sit singularium contingentium
141
Quod providentia Dei sit singularium immediate
144
Cap lxxvh Quod exsecutio divinae providentiae sit mediantibus causis secundis
147
Quod mediantibus creaturis intellectualibus aliae creatura reguntur a Deo
149
Quod substanti intellectuales inferiores reguntur per superiores
150
De ordinatione Angelorum ad invicem
151
Dc ordinatione hominum ad invicem et ad alia
156
Cap lxxxh Quod corpora inferiora reguntur a Deo per superiora
157
Epilogus praedictorum
160
Quod corpora coelestia non sunt causae voluntatum et electionum nos trarum
164
Quod corporales effectus in istis inferioribus non sequuntur ex neces sitate a corporibus ccelestibus
168
Quod motus ccelestis corporis non snnt causae electionum nostrarum ex virtute animse moventis
171
Cap Lxxxvm Quod substantise separatae creatae non possunt esse causa directe electionum et voluntatum nostrarum
173
Quod motus voluntalis causatur a Deo et non solum a voluntate
174
Quod electiones et voluntates bumanae subduntur divinae providentise
176
Quomodo res humanae ad superiores causas reducantur
178
Cap xcn Quomodo dicitur aliquis bene fortunatus et quomodo adiuvatur homo ex superioribus causis
179
Cap xctn De fato an sit et quid sit
184
De certitudine divinae providentiae
185
Quod immobilitas divinae providentiae utilitatem orationis non excludit
189
Quod petitiones orantium non semper udmittuntur a Deo
191
Cap xcvit Quomodo divinae providentiae dispositio habeat rationem
194
Cap xcviu Quomodo Deus possit aut non possit facere praetcr ordinem suae pro vidcntiae
198
Quod Deus potest operari praeter ordinem rebus inditum producendo effectus absque causis propriis
200
Quod ea quae Deus praeter naturae ordinem facit non sunt contranaturam
203
Demiraculis
204
Cap cn Quod solus Deus potest miracula facere
205
Cap ciu Quod substantiae spirituales aliqua miracula operantur quae tamen non sunt vere miracula
207
Quod opera magorum nonsunt solum ex impressione ccelestium corporum
209
Unde magorum operationes efflcaciam babeant
212
Quod substantia intellectualis quae efficaciam praestat magicis operibus non est bona
215
Cap CLin Quod divina gratia causat in nobis spem futune bcatitudinis
302
Cap cuv De donis gratiae gratis datae de divinatlonibus daemonum
304
Quod homo indiget auxilio gratiae ad perseverandum in bono
310
Quod ille qui decidit a gratia per peccatum potest iterum per gratiam re parari
312
Quod homo a peccato liberari non polest nisi per gratiam
314
Quod rationabilitcr homini imputatur si ad Deum non convertatur quam vis hoc sine gratia non possit
316
Quod homo in peccato exsistens siae gratia peccatum vitare non potest
317
Quod Deus aliquos a peccato liberat et aliquos in peccato reliuquit
319
Cap cutn Quod Deus nemini est causa peccandi
320
De praedestinatione reprobatione et electione divina
321
Procemium
323
Quod sit generatio paternitas et flliatio in divinis
326
Cap ui Quod Filius Dei sit Deus
328
Quid opinatus sit Photinus de Filio Dei et eius improbatio
329
Opinio Sabellii de Filio Dei et eius improbatio
332
De opinione Arii circa Filium Dei
335
Cap vn Improbatio positionis Arii
338
Cap viu Solutio ad auctoritates quas Arius pro se inducebat
342
Solutio ad auctoritates Photini et Sabellii
350
Bationes contra generationem et processionem divinam
351
Quomodo accipienda sit generatio in divinis et quae de Filio Dei dicun tur in Scripturis
354
Quomodo Filius Dei dicatur Dei sapientia
362
Quod non est nisi unus Filius in divinis
363
Solutio ad rationes supra inductas contra generationem divinam
367
De Spiritu Sancto quod sit in divinis
371
Cap xvn Quod Spiritus Sanctus sit verus Deus
374
Quod Spiritus Sanctus sit subsistens persona
378
Quomodo intelligenda sunt quae de Spiritu Sancto dicuntur
380
De effectibus attributis Spiritui Sancto in Scripturis respectu totius crea turae
383
De effectibus attributis Spiritui Sancto respectu rationalis creaturae quan tum ad ea quae Deus nobis elargitur
384
Cap xxn De effectibus attributis Spiritui Sancto secundum quod movet creaturam in Deum
387
Cap xxui Solutio rationum supra inductarum conlrudivinitatem Spiritus Sancti
389
Quod Spiritus Sanctus procedat a Filio
393
Rationes ostendere volentium quod Spiritus Sanctus non procedata Fiiio et solutio ipsarura
398
Quod non sunt nisi tres personae in divinis scilicet Pater Filius et Spi ritus Sanctus
399
Cap xxvn De incarnatione Verbi secundum traditionem sacrso Scriplurae
402
De errore Photini circa incarnationem
403
De errore Manichaeorum circaincarnationem
404
De errore Valentini circa incarnationem
407
De errore Apollinaris circa corpus Christi
409
De errore Arii et Apollinaris circa animam Christi
410
De errore Apollinaris dicentis animam ralionalem non fuisse in Christo et de errore Origenis dicentis animam Christi ante raundum fuisse creatam
412
De errore Theodori mopsuesteni circa unionem verbi ad hominem
414
Contra errorem Eutychetis
422
De errore Macarii antiocheni ponentis unam tantum voluntatem in Christo
426
Cap xxxvn Contra eos qui dixerunt ex anima et corpore non esse aliqnid unum constitutum in Christo
428
Contra eos qui ponunt duas hypostases vel duo supposita in unaper sona Christi
430
Quid catholica fides sentiat de incarnatione Christi
433
Obiectiones contra fidem incarnationis
434
Quomodo oporteat incarnationem filii Dei intelligere
436
Quod assumptio humanae naturae maxime competebat Verbo Dei
439
Cap xlui Quod humana natura assumpta a Verbo non praeexstitit assumptioni sed in ipsa conceptione fuit assumpta a Verbo Dei
440
Quod naturahumana assumptaa Verbo in ipsa conceptione fuit perfecta quantum ad animam et corpus
442
Quod Cbristum decuit nasci ex virgine
443
Quod Christus natus estde Spiritu Sancto
445
Quod Christus non fuit filius Spiritus Sancti secundum carnem
446
Solutio rationum contra incarnationem superius positarum
447
Quod peccatum originale traducatur a primo parente in posteros
450
Obiectiones contra peccatum originale
452
Solutio obiectionum positarum
454
Rationes quibus videtur probari quod non fuit cbnveniens Deum incar nari
458
Quod conveniens fuit Deum incarnari
461
Solutio rationum supra positarum contra convenientiam incarnationis
465
De necessitate sacramentorum IflU Cap lvii De distinctione sacramentorum veteris et novae legis
475
De numero sacramentorum novse legis
476
De baptismo
477
De confirmatione
478
De Eucharistia
479
De errofe infidelium circa Eucharistiae sacramentum
480
Solutio praemissarum difficultatum et primoquoad conversionem panis in corpus Christi 482
482
Solutio eorumquse obiiciebantur ex parte loci
485
Solutio eorum quse obiiciebantur ex parte accidentium
486
Solutio eorum quae obiiciebantur ex parte actionis et passionis
487
Solutio eorum quae obiiciebantur ex parte fractionis
489
Cap Lxvin Solutio auctoritatis supra inductae
490
Quod per Christum resurrectio corporum sit futura
510
Quod homines resurgent immortales
518
xxxiv Quod corpora resurgentium erunt eiusdem naturae sicut prius
527
De sexu et aetate resurgentium
533
Cap xcn Quod animaa Sanctorum post mortem habent voluntatem immutabilem
540
Cap xcvn De statu mundi post iudicium
546
Finis
552
Genus Differentia Nomen Syllogismus Demonstratio Diffinitio
560
Eternilas jEvum Tempus Instans
566
Agens Actio Operatio Distinctio rerum Potentia activa Tactus
574
Angeli Substantiae separatae
586
Res creat Creatio Factio Vita Generatin
592

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information