Scent from the Garden of Paradise. Musk and the Medieval Islamic World

B́a trước
BRILL, 9 thg 1, 2017 - 456 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Scent from the Garden of Paradise: Musk and the Medieval Islamic World traces the history of musk from ancient Asia to the early medieval Islamic world and examines the important role musk played in perfumery and medicine in this new context.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction
1
Chapter 1 About Musk and Its Terminology
11
Chapter 2 Commodities of Further Asia and the Islamic World
37
From FurtherAsia to the Near East
85
Chapter 4 Islamicate Knowledge of Musk and Musk Producing Lands
147
Chapter 5 The Merchant World and the Musk Trade
219
Chapter 6 Musk in Daily Life in the Early Medieval Islamic World
272
Chapter 7 The Symbolic Importance of Musk in Islamic Culture
325
Worldly and Otherworldly
366
Bibliography
369
Indices
414
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục