Schepen van ijzer of staal: Bepaling van de sterkte en verdeeling van het materiaal; beschrijving van zamenstelling en aanbouw. Met aanwijzingen bij het inrigten van werkplaatsen en het kiezen van werktuigen

Front Cover
Wed. G. Hulst van Keulen, 1868 - Ships, Iron and steel - 639 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Duurzaamheid
23
Snelheid
28
Afdoende herstelling gemakkelijk
29
Werking op de kompassen
30
Warmtegeleiding
35
IJzer als materiaal voor oorlogschepen
36
Gevolgtrekkingen
39
Doel van de elasticiteitstheorie
40
Vereenvoudigende onderstellingen
41
Benamingen en notatie
44
Uitrekken
48
Zamendrukken
51
Afschuiven
52
Wringen
54
Buigen
60
Voorbeelden van toepassing 24 Bepalen van de vergelijking der gebogen lengteas grootte van doorbuiging en te verrigten arbeid
65
Art BU 25 Bepalen van het moment van inertie der doorsnede
71
Bepalen van het grootste bnigend moment
74
Bepalen van de doorsnede waar het meest gevaar bestaat voor het overschrijden van de grens van veerkracht
77
Ligchamen van gelijken weerstand
78
Toepassing van de theorie op het geval dat het aantal steun punten meer is dan twee
81
Afschuivingskrachten door het buigen opgeroepen
85
Zamendrukken van buigzame staven
91
Weerstand van cilinders en bollen tegen inwendige spanning
95
CoŽfficienten
99
Verbindingen in het algemeen Il1
111
Enkel geklonken naad
112
Dubbel geklonken naad 115
115
Meer zamengestelde verbindingen
117
Gebreken in de opgegeven theorie
119
Invloed van de wrijving
120
Invloed van de goede uitvoering op de sterkte
122
Meest doelmatige verhoudingen bij klinkwerk
125
Sterkte der verbindingen
129
Schroeven
131
Doel en beginsel van de tonnemeting
139
Oude meotwijzen
140
Nadeelige invloed van onjuiste meotwijzen op don scheepsbouw
146
Nieuwe Engelsche meetwijze
147
Algemeen stelsel van tonnemaat
151
Gewigt van schepen gebouwd volgens Ltoyds regels ver geleken met tonnemaat N M
153
Gewigt van koopvaardijschepen in het algemeen
156
Gewigt per ton voor andere mectwijzen
161
Betrekking tusseben het gewigt en de hoofdafmetingen
164
Gewigt van de machine 166a 55 Maat bij het vergelijken van prijzen
169
Gemiddelde prijzen
170
Invloed van de grootte op den prijs per ton
173
Frjs der machine
175
DE HUID IN HET BIJZONDER A Oorzaken van vormverandering en spanning van het materiaal Art Bis 59 Algemeen overzigt
176
Doorbuiging in een Iangsscheepsch verticaal vlak bij het drijven in stil water
177
Doorbniging in een Iangsscheepsch verticaal vlak bij op en nedergaande beweging
180
Doorbniging in een Iangsscheepsch verticaal vlak van een groot schip op zee
181
Invloed van overhelling of slagzijde liggen
183
Invloed van den voortstnwer op het buigend moment
184
Doorbniging in een dwarsscheepsch verticaal vlak
185
Zamendrnkking door de vloeistof
186
Invloed van de inertie bij het slingeren
188
Werking van het tuig
189
Andere krachten en vormveranderingen
191
B Weerstand van het schip tegen vormverandering 70 Overzigt van de voornaamste verbanddeelen
192
Betrekkelijk gewigt van langs en dwarsverbanddeelen
196
Grootte van vastheids en veilighcidscoŽfficienten
197
Zamenwerking van ongelijksoortige materialen
200
Verdeeling van materiaal over de lengte
201
Weerstand tegen doorbuiging in een Iangsscheepsch verticaal vlak
202
Bepaling van de neutrale as der dwarsdoorsnede
208
Bepaling van het moment van inertie
209
Voorbeeld van het toepassen der formulen
211
Versterking van het langsverband
216
Weerstand tegen dwarsscheeps buigen
218
Weerstand tegen dwarsscheeps zamendrukken
220
Betrekkelijke sterkte van schepen van verschillende grootte
222
Invloed van de plaatselijke drukking op de huid
224
spanten
228
Art Blz 85 Kiel
230
Voorsteyen
233
Achtersteven 235
235
Spanten
236
Yrangplaten
240
Zaathout
242
Tusschengevoegde of gezonken zaathouten
244
Bijzaathouten
246
Dekbalken
247
Huid
252
IJzeren watergangen
258
Holle watcrloopsklossen
260
Sporen van de masten machineleggers
274
Houten dekken wegers en bekleeding
277
Inrigting voor waterballast
278
Cellenstelsel
279
Andere stelsels
280
Dubbele schroeven
282
Kenmerkende eigenschappen van ijzeren rondhout
286
Vorm en zamenstelling
288
Bijzondere inrigtingen
298
IJzerdraadtouw
304
Spanwantschrocven
308
Koer
310
Stuurinrigting 317
319
Art Bk 121 Anken en kabelkettingen
320
Kraan balken kip9tntten ankerhrug enz
325
Kettingbakken spillen betings kluizen enz
326
Ligte vaartuigen
330
Lichtpoorten 332
332
Pompen
333
127t Lnehtrerversehing
334
Bliksemafleiders
336
Materiaal
337
Proeven van Kirkatdy en Fairbaikn
339
Werktuigen in het algemeen
341
Gietery
343
Smederij S 134 Werktuigen tot het bnigen van platen
351
Vlakplaat
356
Scharen
358
Punchmachines
363
Boormachines
368
Sprjgatboren
373
Machines tot het buigen en regtzetten van staven
374
Machines tot het maken van platen tot moeren
376
Machines tot het maken van klinknagels en bouten
377
Klinkmachines
380
Schaafmachines met vasten beitel
385
Schaafwerktuigen met bewegende beitels en steekbanken
391
Zagen
397
Draaibanken
399
Boorbanken
403
Schroefanijdbanken
407
Preesmachines
409
Drijfassen
410
Snelheid van snijdwerktuigen
413
Vorm der beitels
416
Werkbanken
418
Hydraulische pers
423
Art Blx 158 Groote kranen of bokken
425
Dokken en sleephelliugen
428
Spoorstelsel gaz water stoom en luchtleidingen
432
Machinale inrigtingen tot het bewerken van hout
435
Flanteekening en model
443
Uitslaan
444
Werkteekeningen en blokmodel
446
Spantbord
448
Bestelling van plaat en stafijzer
450
Helling en stapeling
451
Vaste stellingen
455
Leggen van de kiel
457
Spantmallen
459
Buigen van de spanten
461
Buigen van de omgekeerde hoekijzers
465
Funchen van de spanten en omgekeerde hoekijzers
466
Andere wijze om de spanten te buigen
467
Haaksche spanten
470
Bereiden der vrangplaten en verbinden van de deelen der spanten
473
Rigten van de spanten
474
Aanbrengen van de dek balkeu
476
Bereiden en aanbrengen van de huidplaten
477
Mallen tot het overbrengen van de gaten
481
Opruimen van de gaten
483
Klinken
484
Breenwen of kooken van de naden
488
Cementen
490
Te water laten
492
Roesten van ijzer
497
Werking van zeewater op verschillende metalen
501
Overzigt van roestwerende middelen
505
Alt
508
Middelen om het aangroeijen tegen te gaan
514
Pantsering van houten schepen
520
Huid en langsverband hout dwarsverband ijzer Stelsel
527
Uittreksel uit Ltoyds regels voor het toekennen eener
533
Bureau Veritas Verdeeling in klassen Algemeene
557
IJzeren drijvende en andere dokken 977
577
Marine
637

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information