Shogun Macbeth

B́a trước
Samuel French, Inc., 1988 - 78 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
""In 13th century Japan, General Macbeth is victorious in battle and awarded the title of Ryoshu of Akita. Almost immediately he is visited by the legendary witches called the Three Yojos. In the thrall of their spell, he is consumed by ruthless ambition. He instigates a plot to become the new Shogun and, with the help and incitement of his wife, begins to slaughter his way to the royal crown and ultimately to meet his doom."--Publisher's description.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Phần 1
3
Phần 2
11
Phần 3
68
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục