Strödda uppsatser, Part 1

Front Cover
E. Malmström, 1891
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 22 - ... usque ad traditionem venditor susceperit. sane enim, si susceperit, ad ipsius periculum is casus pertinet : si non susceperit, securus erit. idem et in ceteris animalibus ceterisque rebus intellegimus.
Page 7 - Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam. dolum tantum: depositum et precarium. dolum et culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta: in his quidem et diligentiam.
Page 15 - ... humana infirmitas resistere non potest, veluti incendio ruina naufragio, rem quam accepit amiserit, securus est. Alias tamen exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur, nec sufficit ei eandem diligentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire poterit. Sed et in maioribus casibus, si culpa eius interveniat, tenetur, veluti si quasi amicos ad cenam invitaturus argentum, quod in eam rem utendum acceperit, peregre proficiscens secum portare voluerit...
Page 15 - ... securus est. Alias tamen exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur, nec sufficit ei eandem diligentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire poterit. Sed et in maioribus casibus, si culpa eius interveniat, tenetur, veluti si quasi amicos ad cenam invitaturus argentum, quod in eam rem utendum acceperit, peregre proficiscens secum portare voluerit et id aut naufragio aut praedonum hostiumve incursu amiserit.
Page 73 - Nu vill någon resa från orten, som skyldig är för kost, hushyra, skeppslega eller annat slikt; hafve borgenär våld att behålla hans gods till sin säkerhet.
Page 56 - ... var kyrkoskrifven, lika med äkta barn taga arf efter sin moder i den egendom, som ej utgör bröstarfvinges laglott.
Page 4 - IX :s regering. I Sverige funnos redan före den första statsregleringen af år 1636 i de sk "statböckerna" sammanfattningar af för viss tid förslagsvis beräknade inkomstoch utgiftssummor.
Page 16 - Enär, enligt hvad ostridigt är. ifrågavarande två byråar, hvilka Dahlbom, på grund af hvad i saken förekommit, måste anses hafva innehaft såsom lån af Larsson, blifvit genom vådeld förstörda, samt vid sådant förhållande det icke lagligen torde åligga Dahlblom att för desamma utgifva ersättning, hemställer jag, att Kongl. Maj:t måtte, med ändring af domstolarnes beslut, ogilla Larssons talan''.
Page 77 - Tillfogades trälen åter af annan någon skada, var detta en oförrätt, som begåtts mot hans herre, och för hvilkeu denne hade rätt att kräfva upprättelse. För rättskränkning från trälens sida var det äfven hans herre, som närmast hade att svara. Förmögenhet kunde trälen icke ega. Han kunde ej heller ingå äktenskap enligt landets lagar. Detta kan dock endast sägas hafva varit utgångspunkten för lagstiftningen i ämnet.
Page 5 - En budget säges vara mer eller mindre specialiserad, allt efter som de i densamma upptagna särskilda anslagssummorna äro med en i detalj gående beräkning af deras användning uppförda i smärre summor eller ock mera klumpvis anordnade (åt någon större del af förvaltningen eller för ett i mera obestämda ordalag angifvet ändamål).

Bibliographic information