Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, stadfästad av konungen den 23 januari 1736, : med tillägg av stadganden som blivit från trycket tillgängliga före den 1 januari 1963

Front Cover
Norstedt, 1962 - Law - 3141 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

te och Riksens Cancellie Collegii Företal tili Lagen
1
maj 1855 ang handelsböcker och handeleräkningar В
8
jnnil864 ang utvidgad naringsfrihet В
14
Kap
18
Om àtergâng ат aktenskap
22
Vissa bestammelser med avseende ä äktenekaps upplüüning genom makes död
31
juni 1875 ang lagfart fing tili fast egendom В 84
40
Allmänna bestammelser 89
41
Om utmätt egendoms försäijning
980
Om redovisning och fördelning av medel вот till följd av utmätning influtit
994
Om kvarstad skingringsförbud samt reseförbud sä ock annan handräckning
1002
Om kostnad i utsökningsmül
1010
Rättegängsbalk
1018
Ï Om hovratt
1042
sept 1947
1059
Om laga domstol
1073

Àlare giftermälsbalk
47
maj 1931 om avstyckat eller avsöndrat omrdes befriande frftn
52
nor 1915 от äktenskaps ingäende och upplösning
54
nov 1915 от äktenskaps ingäende i vissa fall inför svensk myndighet i
68
sept 1875 huru Iagfarts o inteckningsböcker skola inrttas och föras В
69
Kap
75
От omyndighet pa grand av rättens beslut
87
От förmyndares förvaltning av omyndigs egeudom
94
От tilleyn över förmyndares förvaltning
102
Vissa bestämmeleer от rättcgängen
117
mars 1935 от tillsyn i vissa fall ä oskiftat uodsbo öfter niedborgare i Dan
124
От förskott ä arv
130
От testamentes tolkning
136
Omarveavtal
142
От houppteckning
148
От avtal angäende eammanlevnad i oskiftat düdsbo
154
Kap
160
Jorda Balk
168
Om arvejord
194
Om klander l jordafâng och om hemul
200
Om avrad och avradsdag ä landet och hushyra i Staden
208
Om laeenhctcns kik orh om hinder für hyresrattens ntüvninn
237
Kap
244
juni 19117 om inskrivuing ат tomtrfttt och vattenfallsrätt samt ат fftng tili
265
juni 1925 om rätt i vissa fall for nyttjanderättshaTare att inlftsa under
274
Byggninga Balk
283
Huru skada skall gäldas som fä gör i annans ägor sft ock huru fft intagas mft
301
Om mulbete hjordavärd och vallgäng
308
Huru bys fiskevatten nyttjas mft
318
Om Konungens enskilda och frikullade sä ock andra allmänna fiskericr
347
Kap
385
От huabyggnad i städerna
391
Б Om allmän farled
427
Lag 19 juni 1919 om flottning i allmän flottled
435
Om torrlaggning av mark genom dikniug vattenavledning eller invallning
451
Om avloppsvatten
463
Om ersättning
480
Om syneförrättning
494
Om domstolar och rättegäng i vatteurol
515
maj 1929 om tillsvn ver stiftelser В
548
Om vattenbok
556
T g 28 juni 1918 om vad iakttagus skall i avgeende införandc av vattenlagen
563
mögenheterättens omrde Àvtalslagen
569
juni 1905 om köp och byte av lös egendom Köplagen
577
juni 1928 ang handel med utsädesvaror
589
Кар
612
Kap id
640
Omlän
667
Huru gäldenär mä gode sitt tili dess borgenärer pà en gang avstä sä
677
Om sveelomän eller ombudsman
692
stallet för vissa bestämmelser i Handelebalken galler
708
Om bevakning av fordringar i konkurs
733
Om atdelning
739
Om borgenarseammanträden
750
maj 1921 om nya konkurslagens införande och vad 1 avseende därä skall
759
april 1934 om erkännande och verkställighet av viesa i anledning av kon
765
Missgirnings Balk
778
Kap
791
ning ат böter m m
803
nov 1943 В
812
brott
829
Om brott mot allmän verksamhet
860
maj 1944 om djurskydd В 812
865
Om mened och falskt fttal sä ock om annan osann utsaga
867
Om brott emot annans frihet eller frid
878
Om brott emot familj
884
Om bedrägeri och dylik oredlighet sä ock om utpressning ocker och häleri 8У1
893
Om galdenarsbrott
899
Om brott av krigsman
908
KF16 febr 1864 om Nya strafflagens införande m m
916
Кар
925
t Om lagsôkning för gald
938
Om utmatning
953
Om föremal fur talan och talaris väckande
1079
Om rättegängskostuad
1087
Om laga domstol
1095
Om den misstankte och haus försvar
1101
Om häktning och anhällande
1115
Om reseförbud
1124
Om huerannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning
1130
Om rättegängskostnad
1140
Tredje avdelningen Om bevisning
1152
От huvudforhandling
1172
От buvudförhandling i mäl vari allmänt ätal förea
1179
От strarTöreläggande
1186
От vad i brottmäl
1194
От beevr
1200
От revision
1207
От besvär över domvilla
1215
juni 1946 от ratt att i mäl och iirenden som tillhöra stats eller kommunal
1265
juni 1954 от besvärstitl vid talan mot förvaltande myndlghets beslut 12И5
1272
Om den som sftrar eller dödar annans fä eller hund och om ngon köper
22
Omvittne
36
juli 1878 ang ersättning tili förrättningsman för utmätning i enskilda
79
maj 1884 ang patent В104
103
juni 1885 ang lösdrivares behandling В 118
118
jan 1894 ang hushllningen med de allmänna Bkogarna i riket В 129
129
sept 1904 om samäganderätt В 150
150
okt 1908 ang bevillnmgsavgifter för särekilda förmäner och rättigheter В 166
166
juni 1918 ang förbud mot införsel till riket av varor med oriktig
177
dec 1901 ang antagande av släktnamn В 188
188
dec 1914 om hingstbesiktningstväng В 220
220
maj 1917 om fastighetsbildning i atad В 239
239
juni 1917 ang hotell och pensionatrörelse В 258
258
juni 1918 ang atgärder mot utbredning av könaajukdomar В 266
266
maj 1919 om fondkommiasionsrörelae och fondböreverksamhet В 272
272
juni 1919 В 281
281
maj 1920 om medling i arbetstviater В 288
288
juni 1921 om ströängars indragande tili kronan В 298
298
juni 1922 ang poatsparbanken В 308
308
juni 1925 ang uppvärmning av tili kreatursföda avaedd mjölk m m В 333
333
Huru skadediur mft fällas sft ock skall och vargagrdar hällas böra 349
349
Om Tftdeld i by 385
385
juni 1926 om vad iakttagas akall i avaeende införande av lagen
402
jan 1927 ang tillständ tili föraäljning av kyrklig jord i vissa fall samt
409
juni 1928 om arbetadomstol В 417
417
sept 1928 В 422
429
maj 1929 В 651
551
maj 1930 om arbetstidens begransning В 578
578
maj 1932 В 594
594
maj 1932 В 610
611
Kcklesiastik bostallsordning 30 aug 1932 В 60
631
april 1935 med vissa bestammelser om arbctsförmedllng В 637
637
nov 1936 om domkapitel В 644
644
maj 1937 om inskrankningar i ratten att utbekonima allnumna band
650
mars 1938 om understedsföreningar В 658
658
juni 1938 В 681
681
maj 1939 К 716
718
sept 1939 om enskilda vagar В 724
724
maj 1941 om sarskild varuskatt В 747
747
nov 1941 om skyldighet för svensk medborgare att vid utresa ur riket
779
Om straff вот efter denna lag ädömas mä sä ock om förverkande 785
785
juni 1944 В 817
818
Stadga 1 mai 1945 om notariug publicus В 903
903
Sarskilda bestammelser för krig beredekapstillstnd m m 910
910
juni 1947 om kyrkomusiker В 931
931
juni 1947 om uppeikt ajordbruk В 955
955
К К 5 mará 1948 om fóreüljuirigsskatt В 963
963
juni 1948 om försäkringsrörelse В 978
978
juni 1949 В 1003
1004
KF dec 1949 ang handel med skrot lump och begagnat gods В 1022
1022
maj 1951 om behörighet att utöva tandläkarkonetcn В 1037
1037
sept 1951 В 1075
1083
sept 1951 om straff fôr vissa trafikbrott В 1148
1148
april 1952 om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fas
1175
juni 1902 innefattande viesa bestämmelser om elektriskaanläggningar В 140
140

Bibliographic information