Sveriges rikes lag: Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734

Front Cover
trykt i Kongl. Tryckeriet hos Henr. Fougt, 1874 - Law
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Huru botaS flall nör bärande trüd olofligen hugges och huru andre igen planieraS flola
87
Om swedjande
89
Om flogseld SU 16 Huru allmönningar yttjas mü
93
Om KonungcnS ensiilda och fridkallade sä ock andra allmänna sisterier
94
Om qwarnar
95
Om bi 102
102
2S Huru fladedjur mä föllas sö ock stall och warggärdar häl las böra
107
Om ögar och broar huru de göraS och byggas flola
109
Huru allmönne hus flola byggas
113
Huru husesyn stall hällas
116
Om göstgifmare
119
Om husbyggnad i ftöderna
125
Om kSp och stifte
126
Om ftapelftöders och uppstäders Handell
128
lOm groß och krömarehandcll
132
Huru utlündfl man köpenssap drifwa mäs
133
Om landSköp 13 j 7 Om marknader
134
Om mött och wigt
144
Om försträckningar i penningar eller waror och rönta deras
145
Om pant och borgen
149
Om lön
152
Om leg och hyra
153
Huru bolag stall läggas HSllas och brytas
155
bunden egendom
160
Om shszlomän eller ombudsmän
165
StraffLag
166
Om dem som swenfl straffrött underkaftade Sro 167
167
Om straff som efter den lag SdomaS mS 168
168
Om delaktighet i brott
174
Om sammanträffande af brott och om förening eller sörSn driog af straff sä ock om Sterfall i brott
176
Om fladestand
182
Om reiigionsbrott
183
Om förröderi sä ock om andra för Rikets fäkerhct mcnliga brott
188
Om Majestatsbrott sä ock om brott cmot Riksftyrelse eller Rikets stander
192
Om brott emot offentlig myndighet
193
Om fridsbrott
196
Om fSrfalstningSbrott
198
Om mened
202
Om brott emot annans frihet
210
Om ämerkan sü ock om olofligt jagande eller ftstande
234
Om brott af embetsmön
236
om NU StraffLagens införande och hwad i afseende derä iakttagas stall Gifroen Stockholms Slott den 16 Febru ori 1864
240
Om KonungenS Befallningshafmande och de betjente som under honom lyda
249
Huru förfaroS stall dS utmätning sökes 25l 3 Om utmätning ä domar
253
Om utmätning S fluldebref klara förflrifningar och goda Möns ulflag
256
Huru utmätning stall flc
262
Huru fast gods wärderas stall
266
vite eller de böter som honom ölagda äro
273
Om allmärma Rätter och Domstolar i gemcn
274
Om Höradsting
279
Om Lagmanstingl
284
sOm KömnersrüttZ
287
Om inteckningar och huru dermed sörhällas stall
288
Om Hofrötl
293
Om lag domstol i hwarjehanda röttegängsmäl
295
Huru stamning stall tagas och honom tillstöllas som stämmes
305
I? Huru fSrsaraö stall nör slömning förstttcS och om loga förfall
307
Om jöf emot domaren
309
Huru för Rötta köras och smaras stall sä ock om inuntliga förhör och wrüngoed 311
310
Om laga ombudSman ellcr fullmögtig
313
Om hwarjehanda inwöndningar i röttegäiig sä ock uppsiof
319
Om lag bewiö i hwarjehanda mSl
321
Om den som kommer under parternas röttegüng in och will i saken tala
330
Om den som far ifrän Rötten utan los
331
Om röttegSugskostnad och fladestSnd
332
Huru flriflliga beröttelser stola i röttegüngSfaker os domaren författaö och till Parterna utgifwas
333
sS ock om omröstande till dom
334
Om Nöttens utstag och dom
335
Om laga mad och deß fullföljande sä ock om beswör öfwer felaltighet wid röttegängen
341
Huru borgen stall söttas innan laga wad i Hofrött füll följes sä ock huru UnderröttS dom denmot wüdjadt ör werkstöllaS mö
348
Huru röttegüngSfaker böra fullföljas i Hoftötten
350
Om dombrott
352
Om röttegangs mitzbrut
353
Huru dom mä äterbrytas som wunnit laga kraft
360
Huru gSldcnör mä gods sttt till deß borgcnärcr pä cn gäng
16
Huru penningar och böter cfter derma Lag röknas göldaö
32
asstä sü ock om dem som för göld rymma 158
158
och fliftas stola 361
361

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information