Századok, 2. kötet

Első borító
Akadémiai Kiadó, 1868
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

600. oldal - Még egy kis dolgot parancsolt nékem ó nagysága hogy alázatossan informáljam felöle nagyságodat, ez szerint : Noha, nagyságos uram, az fejedelmek az magok cselekedetirűl senkinek nem másnak, hanem az egy Istennek adnak számot, mindazonáltal az jó és dicsőséges fejedelmek találták meg azt magokban, hogy az ő cselekedetek és vitézi gyözedelmek nagyobb tündökléssel marad meg ez világon, és jobban elszaporodik, ha az ő hadakozásinak okait és módjait, úgy mint a győzedelmeket...
589. oldal - Miklós, nagyságod alázatos szolgája, küldött engeniet nagyságodhoz, hogy az nagyságod fejedelmi kezét ő nagysága képiben megcsókoljam, és az ő nagysága kötelességét, az melyet mig él, nagyságodhoz meg akar tartani, én bővebben megbizonyitsam. És noha ő nagysága ismeri és maga is vallja, hogy az ő nagysága nagyságodhoz való kötelessége oly nagy, hogy sem levéllel, sem követséggel, hanem maga személyével tartoznék azt megbizonyitani: de mivelhogy, nagyságos uram,...
408. oldal - Nagyságod kötelességétűi el nem fog vetni ; de az én vékony erőm nem ad egyébre alkalmatosságot, hanem csak az jó kívánságra, kivel bizony valamikor lehet, megegyezik cselekedetem is, ha életem veszedelmével kellene is meglenni. - - Az Nagyságod kozákokkal és máso kkal egyessége, bizony dolog, az rósz magyaroknak és az udvarnak valóban nagy gondolkodást indított, s tudni való, hogy ha lehet : bizony minden mesterségekkel meggátolják, - - ha lehet ; de az Úr Isten confundálja...
591. oldal - ... gondolatiban, holott az irigység sa gyülölség ráfegyverkeztette az rósz magyarokat, úgy annyira, hogy minden cselekedetinek, jónak, rosznak, egyarányuképpen fekete festéket adtak az világ előtt, és legfőbbképpen az mi felséges királyunk előtt. Kivántatott volna ugyan palatínusban is ö nagyságában az dolgoknak véghezvitelében egy kevés patientia is, mert az igazság noha kívánja tőlünk, hogy hirdessük és fogjunk mellette kiáltással is : mindazonáltal nem mindenik...
599. oldal - Mikor csás/ár ezt ooo meghallotta, igen megharagudott reá, de mitis responsio frangit iram ; azt nem tudhatni még, mi volt vége az haragnak, de az mesterség nagy, és hihető, hogy meglágyítja. Francziák jobban viselik magokat most, mintsem tavaly, és ez az vitéz nemzetség, ha belső nyavalyája nem volna, nagy dolgokat cselekedett volna Európában. Az magyarok mint vannak, maga látja nagyságod: lankadtan, betegen ; török rabolja egy felől, más felől contemnálja minden, és sirniok...
591. oldal - ... eltávoztatta volna. Ezeket például hozom elő, hogy az palatinusság administratiójábúl mind jó' s mind gonosz következhetik. így lévén, kegyelmes uram, ez az dolog, és mivelhogy ennek a jó palatínusunknak halála immár az ajtaját kolompozza, s reméntelen élte, hogy ha az Isten csudákat nem akarna csinálni : minden jó magyarnak tartozása az, hogy arrúl gondolkodjék, hogy ennek halála után oly successor legyen, a ki hazájának jót és egyességet, ellenséginek veszedelmet...
600. oldal - ... keresztyénségben senki ollyan igazán, szépen, sine passione nem ir, és a ki a fejedelmeknek minden állapotjának úgy végére menne : holott spanyor, franczúz királyoknak legbelsőbb dolgait, a kit illik megírnia, megir, az két császárnak és az egész európai statusoknak, monarchiáknak és respublicáknak. Bűn volna, nagyságos uram, ezeket az nagyságod szép győzedelmeit, kiket három ellenség ellen, úgymint moldva, kozák, tatár ellen ily kevés idő alatt, minden embernek...
593. oldal - ... Inkább törekvéseit és érzéseit, mint tehetségeit és cselekedeteit emlegeti; a mi hangjának, főleg a közvetett alaknál fogva, hogy úgy beszél, mintha a követe beszélne, bizonyos tárgyiasságot kölcsönöz. « Itten az én uramnak, Zrínyi Miklósnak ő nagyságának, úgymond, azt a modestiát, a kit a maga személye emlékezetiben szokott viselni, le kelletik tenni, és egy illyen fejedelem előtt, mint nagyságod, olly sincere kell beszélni, mint Isten előtt, és mind erőtelenségét...
592. oldal - ... tenni, nem tudnak semmit véghez vinni ; és ilyen 571, ilyen Csáky István 222. Nem kell az ilyen nagy magistratusokra oly embereket elövinni, a kik nem adtak magokrúl valami cselekedettel való bizonyságot; de mit cselekedtek ezek, az kirül bizonyos argumentumot vehetnénk elegendőségekrűl ? Vannak ismég mások, a kik sem cselekedni, sem elmélkedni magoktúl, de sőt mások által sem tudnak, hanem éppen csak másokra támasztják magokat, és ha azok tolok elesnének: szintén úgy...
597. oldal - Bánja uram ő nagysága, hogy ilyen penicillussal azokat az praetensorokat kell nagyságod méltósága előtt describálni : mert szokatlan dolga ó nagyságának embereket rágalmazni; de nagyságos uram, az nagyságodhoz és hazájához való affectió kisajtolja szájábúl az igazat, és nem engedi eltitkolni az gonoszságot. Ihon, nagyságos uram, az én uramnak discursussa az magyarországi dolog felől ; ihon minden értelme. a ki hazája javát illeti. Nagyságod előtt, mint legjobb magyar...

Bibliográfiai információk