Tổng tập văn học Việt Nam: trọn bộ 42 tập có chỉnh lư và bổ sung, Tập 14

B́a trước
Nhà xuất bản Khoa học xă hội, 2000
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Selected works of Vietnamese authors from the 10th century to 1945.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Ông Đặng Chất
487
Đền Linh Lang
493
PHẠM QUƯ THÍCH 1760 1825
529
Vọng vũ
562
NGUYỄN DU 1766 1820
619
Tự thán nhị thủ
627
Tạp thi nhị thủ
683
Nan trung tại ngân trích
711
Tát nước
847
Quan thị
848
Bánh trôi
849
Cái giếng
850
NGUYỄN HÀNH 1771 1824
851
Minh Quyền Phả trích
852
Đỗ quyên
854
Nam Sách lữ hoài
855

Quảng Tê kư thắng
814
Đào hoa đàm lư thanh liên cựu tich
816
Lương Chiều Minh thái tử phần kinh thạch đài
820
Tây Hà dịch
824
Sở kiến hành
828
Hoàng Mai sơn thương thôn
832
HỒ XUÂN HƯƠNG
835
Mời trầu
836
Lấy chồng chung
838
Khóc Tổng Cóc
839
Dở dang
840
Thiếu nữ ngủ ngày
841
Hỏi trắng
842
Đề đền Sầm Nghi Đông
843
Đèo Ba Dội
844
Kẽm Trống
845
Động Hương Tích
846
Mễ tân
857
Vọng Phượng Hoàng sơ hoai Trần triều Văn Trịnh Công
858
Tá nhân nhăn kính
900
PHẠM THÁI 1777 1813
969
BÀ HUYỆN THANH QUAN
977
TRỊNH HOÀI ĐỨC 1765 1825
981
LÊ QUANG ĐỊNH 1760 1813
989
PHAN HUY CHÚ 1782 1840
1007
HÀ TÔNG QUYỀN 1798 1839
1033
NGUYỄN VĂN SIÊU 1799 1872
1125
DOĂN UÂN
1143
Câu đối
1155
NGUYỄN KHUYẾN 18351909
1179
TRẦN TẾ XƯƠNG 1870 1907
1215
Than cùng
1235
Năm mới
1241
DƯƠNG KHUÊ 1839 1902
1265

Thông tin thư mục