Tổng tập văn học Việt Nam: trọn bộ 42 tập có chỉnh lư và bổ sung, Tập 15

B́a trước
Nhà xuất bản Khoa học xă hội, 2000
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Selected works of Vietnamese authors from the 10th century to 1945.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

PHẠM THẬN DUẬT
26
VŨ HỮU LỢI
31
TRẦN THIỆN CHÍNH
39
LÊ KHẮC CẨN
43
Bàn về Lỗ Trọng Liên
400
Bàn về thuyết Tổn trên ích dưới
410
Tờ tâu về việc đối phó với giặc Tây
417
Sớ về công việc bờ cơi
424
ĐỖ HUY LIÊU
707
LÊ QUẢ DỤC
723
HOÀNG VĂN TUẤN
731
ĐÀO TẤN
813
Khốc B́nh Tây Đại nguyên soái Trương Định Khóc B́nh
842
NGUYỄN TRỌNG TR̀
873
VŨ CÔNG TỰ
895
Tiểu sử
941

VŨ DUY THANH
435
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
453
MIÊN THẨM
493
MAI
547
HUỆ PHỐ
555
ĐĂNG HUY TRỨ
569
PHẠM VĂN NGHỊ
619
BÙI VĂN DI
643
HOÀNG DIỆU
665
Tiểu sử
685
HOÀNG VĂN H̉E
691
TRẦN VĂN
699
Hịch của Nguyễn Tri Phương kêu gọi giáo dân và Hoa
951
Dân ba tỉnh miền Đông sau hàng ước 1862 Trần Ngọc
960
Hịch Quản Định
966
Khuyết danh
974
Nguyệt Nga cống Hồ 6 bài
992
Một viên quan tiêu biểu cho tư tưởng thất bại và
1001
Tờ tấu của Văn thận bốn tỉnh vùng Nghệ An Phụ chép
1009
Hịch sĩ phu kêu gọi chống Pháp
1018
Tam Đăng Hoàng giáp hạ thọ Mừng thọ Hoàng giáp
1044
Điếu Hoàng Diệu tuẫn tiết Viếng Hoàng Diệu chết v́
1064
Vịnh quan Đề
1071

Thông tin thư mục