T. G. Masaryk

Front Cover
GRIN Verlag, 2008 - 52 pages
0 Reviews
Seminar paper from the year 2007 in the subject Literature - Basics, grade: 1, Charles University in Prague, course: P edm t: eske my leni o Evrop, 12 entries in the bibliography, language: Czech, abstract: Evropa je velke aktualni tema na ich dn, ale u od nepam ti byla idea Evropy v jednotlivych zemich sou asti kognitivnich postup, hodnotovych ramc a historickych zku enosti t chto zemi. Nasledujici text je zamy lenim nad tim, jak se chapala a prom ovala idea Evropy v eske zemi v pr b hu 19. a 20. stoleti. eske my leni o Evrop v 19. stoleti ovlivnilo n kolik vyznamnych osobnosti. Jednim z t chto osobnosti je nepochybn T. G. Masaryk. Masaryk usiloval jako vzd lany myslitel, politik a posleze statnik po vice ne p l stoleti o e eni zakladnich otazek realneho ivota eske spole nosti. Jeho jmeno bylo od 80. let 19. stoleti, a z stava a podnes, spjato nejen s osudovymi problemy ech a Slovak, ale i s d jinami cele Evropy, p edev im st edni. Ve sve dob byl Masaryk nazyvan filozofem humanity a demokracie. Vize demokraticke Evropy, kontinentu miru a spoluprace narod byla prazakladem jeho filozofickeho p esv d eni. Prokazal nev edni schopnosti ve t ech historicky zna n rozdilnych usecich sveho tv r iho ivota: v habsburske monarchii p ed rokem 1914, v letech prvni sv tove valky, a kone n jako prvni prezident statu, ktery zalo il. V mem textu se budu sna it najit odpov di na nasledujici otazky: 1.Co bylo zakladni Masarykovou ideou eskoslovenske statnosti, kdy el za samostatny eskoslovensky stat do boje? 2.Jake m l Masaryk zakladni hodnoty, je vkladal do zaklad eskoslovenskeho statu v roce 1918 a v prvnich letech jeho vystavby? P sobeni T. G. Masaryka nelze pochopit bez seznameni se s jeho ivotem. Proto se v druhe kapitole zam im na jeho ivotni nastin . T eti kapitola vyli i situaci doby, ve ktere sam Masaryk il. Dal i kapitoly souvisi s vymezenim zakladnich hodnot a p sobeni Masaryka. Na zav r se pokusim o shrnuti poznatk ."
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information