Tarekan teghekagir Viennakan Mkhitʻareantsʻ Varzharanin i K. Polis (Pankaldi) hastatuats 1857 in: 1899-1900

Front Cover
Tpagr. N. K. Pērpērean, 1900 - Schools, Armenian - 29 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

ալ ամսոյ այս Աշակերտ Արա Արամ Պառաւեան Արշակ Իւթիւճեան բայց բառ բերանացի Գաղղիերեն Գարեգին Իւթիւճեան Գերմաներեն Գոհացուցիչ 5,9 Գոյունեան Գոռանեան Գրիգոր Դերձակեան ԴԱՍ 6 ԴԱՍ Ա ԴԱՍ Բ ԴԱՍ Գոհացուցիչ դասը դաստիարակութեան դպրոցական եթէ են ենք Եր Երկրորդ Երուանդ Տէօյիւճեան ԵՒ Դ Եփրեմեան էր Թագւոր Նիկողոսեան Թարգմանութիւն թէ ին Իսկ իրենց Իւթիւճեան Գ Լեւոն Գարանֆիլեան Լեւոն Երազեան Լեւոն Հիւրմիւզեան Լեւոն Սուքոյեան Խաչիկ Պարոնիկեան կամ կը համար հոս Հրանդ Աճէմեան Հրանդ Գույումճեան մեր Մէնէվիշեան մէջ մը Միշէլ Ռիչչիօլի Միսաք Մէրճիմէքճեան Միքայէլ Արսլանկիւլեան Մկրտիչ Պարտիզեան Մկրտիչ Սուքոյեան Մրցանակ 5,9 Մրցանակ Բ Յակոբ Գօյունեան Յակոբ Պէյլէրեան Յովհ Յովսէփ Հէքիմեան շատ որ ու չէ պատուաւոր Պետրոս Հօլասեան պէտք Պըյըգլեան պիտի ՊՈԼԻՍ Պր Ռստակեան Սահակ Շիրինեան Սեպտեմբեր Սիմոն Ստ Ստեփան Երազեան Վահրամ Վարժարանիս վրայ տարի Տիգրան Թօզլուեան Տիգրան Պուլանըգեան Տիրան Պառաւեան Փրանկ քննութիւն օգուտ Օննիկ Հարընեան France

Bibliographic information