The Annual Register of World Events, Tập 201

B́a trước
Ivison Stevenson Macadam
Longmans, Green and Company, 1960

Từ bên trong sách

Nội dung

INDIA 99PAKISTAN 106 CEYLON 111THE FEDERATION
5
THE NEW GOVERNMENT
40
SCOTLAND 56WALES 58NORTHERN IRELAND 60
60
Bản quyền

41 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục