The Art of Spiritual Harmony

Գրքի շապիկի երեսը
Cosimo, Inc., 01 մյս, 2007 թ. - 96 էջ
"Wassily Kandinsky s contributions as a theorist were arguably more influential on modern art than any of his paintings. In Concerning the Spiritual in Art, first published in 1914, Kandinsky both promotes and defends a form of art in which painters express themselves in abstract terms independent of the material world around them, much as musicians do. Divided into two parts, About General Aesthetic (including an examination of geometrical forms) and About Painting (a discussion of the psychology of color and the language and form of color), Concerning the Spiritual in Art offers an insight into the mind of one of the most renowned of all abstract painters and a preview of the art that he was to produce in the years to come. Russian painter WASSILY KANDINSKY (1866 1944), one of the most famous artists of the 20th century, pioneered abstract art. His other books include Point and Line to Plane and Kandinsky, Complete Writings on Art."
 

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

The Movement of the Triangle
6
Spiritual Revolution
10
The Pyramid
19
ABOUT PAINTING
21
The Psychological Working of Colour
23
The Language of Form and Colour
27
Theory
46
Art and Artists
53
Conclusion
56
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

The Idea of Africa
V. Y. Mudimbe
Դիտել հնարավոր չէ - 1994
The Power Of Color
Morton Walker
Դիտել հնարավոր չէ - 1999
All Book Search results »

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ