The Cambridge Handbook of Physics Formulas

B́a trước
Cambridge University Press, 19 thg 6, 2000 - 219 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The Cambridge Handbook of Physics Formulas is a quick-reference aid for students and professionals in the physical sciences and engineering. It contains more than 2000 of the most important and useful maths and physics equations found in undergraduate physics courses. An exhaustive index allows the required formulas to be located swiftly and simply, and the unique tabular format crisply identifies all the variables involved. This book is designed to be a compact, portable, reference book suitable for everyday work, problem solving or exam revision. All students and professionals in physics, applied mathematics, engineering and other physical sciences will want to have this essential reference book within easy reach.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục