The Invisible Slavs: Župa Bled in the Prehistoric Early Middle Ages

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2013 - 200 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Èe izraz »prazgodovina« uporabimo za èas in prostor, ki ga pisni viri ne »vidijo«, potem imamo ozemlja, ki so »prazgodovinska« tudi v èasu, ki sicer splošno velja za »zgodovino«. V tem pomenu še vedno obstajajo v Evropi v èasu zgodnjega srednjega veka obširna ozemlja, kjer stanje pisnih virov lahko opišemo kot prazgodovinsko. Še posebej velja to za ozemlja, ki so jih naseljevali Slovani. Mednje spada tudi današnja Slovenija, kjer leži Bled. Ta »stopi v zgodovino« šele leta 1004.

Ali je ob tem notranji pogled v življenje za pisne vire nevidnih ljudi sploh mogoè? Res se ne moremo preprosto prestaviti v minuli èas, da bi si ogledali, kako je bilo. Lahko pa se postavimo v isti prostor (isti vsaj v koordinatnem smislu) in poišèemo vse preostanke nekdanjega življenja, ki so se zapisali v jezik, imena, ljudsko izroèilo, oblikovanje in urejanje prostora, razliène materialne ostanke, celo v mnogo mlajše pisne vire kot svojevrstni odmevi starejšega dogajanja. Najmanj, kar lahko z vsem tem dosežemo, je vloga pasivnega opazovalca. Zato skuša ta knjiga s souporabo razliènih vrst virov (pisnih, arheoloških, etnoloških, filoloških, historièno-geografskih) pokazati, da naloga, ujeti notranji pogled, morda ni povsem neuresnièljiva. Podoba zgodnjesrednjeveške blejske družbe, ki se na ta naèin oblikuje, je slika gospodarsko in upravno-politièno povezane celote. Ali so jo tedaj v resnici imenovali župa Bled, nam pisni viri sicer ne povedo, vsaj verjetno pa je.

Srednjeveški pisci govorijo o Slovanih kot ljudeh pretežno enakega jezika, prava in obièajev. Kot osnovne politiène gradnike slovanskega sveta lahko predpostavljamo posamezne župe, ki so bile podobno strukturirane, s sorodnim jezikom, pravom, obièaji in rituali, kar je predpogoj za vtis celote, ki so ga imeli vsi, ki so Slovane opisovali. Morda je ustrezna matematièna prispodoba, ki enaèi župe z nekakimi fraktali, saj na ravni vsake župe najdemo tisto, kar lahko sicer opazujemo tudi na ravni grupacij posamiènih žup v veèje teritorialne skupine. V takem fraktalnem smislu je vsaka župa resnièni pars pro toto celote. Domišljati si, da s poznavanjem ene župe poznamo vse, je že samo zaradi razliènih geografskih okolij seveda hudo pretiravanje, gotovo pa ni preveè predrzna misel, da smo s tem vendarle pomembno napredovali tudi v razumevanju celote.

_ _ _ _ _ 

Is the inside-view into the life of people invisible to the written records possible, then? One cannot simple transfer oneself into the past and observe. However, one can immerse in the same landscape and seek for the residuals of the past in language, place names, folklore, ordering of the landscape and various material remains, or even in younger written records in the form of the so called wirkungsgeschichte (record of younger consequence of an earlier phenomenon). The least one achieves is the role of the passive observer. It is the aim of this book to go even further and to demonstrate that the "inside" perspective is not unattainable; it can be achieved by using a combination of various sources: written sources, archaeology, ethnology, philology and historic geography. The image of early medieval society in the Bled micro-region thus forming reveals the community with tightly economic and political ties. Weather or not it was referred to as Župa Bled is not confirmed by the written sources but it is at least likely.

Medieval authors refer to the Slavs as the people that are mostly speaking the same language and are following similar traditions and law. It would seem that the Slavs' society was based on a series of small territorial entities, known as župa. These had all a similar social structure, language, law, traditions and rituals – all of these were necessary in order for the Slavs to be perceived by the others – the medieval writers – as an entity. Using a mathematical metaphor the comparison with the fractals is perhaps in order. It explains the observed behaviour of the medieval Slavic society in which each individual župa behaves the same as larger territorial entity consisted of numerous župa's does. In this simile each župa is indeed a pars pro toto of the whole. To assume that by knowing Župa Bled we became familiar with the entire medieval Slavic society would be presumptuous solely on the grounds of environmental differences, not to dwell on numerous other variables. But it is not, we believe, stretching the truth to say that our knowledge of the whole has been significantly advanced.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

1 Introduction
7
2 Method
17
3 Development of individual villages
31
4 Local inhabitants in the second halh of the 11th cent
113
5 Landowners 11th to 15th century
117
6 Eldings 15th century
135
7 Župans 12th to 15th century
139
8 Mountain pastures
143
9 Routes
151
10 Landholding and soc development
155
11 Conclusions and discussion
177
12 Names places special words
183
13 References
191
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki