The history of India: the Hindu and Mahomedan periods, Translated into Gujarati ...

Couverture
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Table des matières

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

અ૦ અતિ અથવા અને તે આવે છે ઉપર ઉપરથી એઓ એક એટલે એમ એવા એવી એવો કંઈ કરતાં કરવા કરવાની કરવી કરી કરે છે કહે કહેલા કહ્યું છે કામ કારણ કે કેટલાએક કોઈ ઘણા ઘણી ઘણું કરીને છતાં છે એવું છે કે છે તે છેક જણાય છે જમીન જાય જુદા જુદી જે જેમ જોઈએ ઠેકાણે તથા તિ તિઓ તિઓના તિઓની તિઓનું તિઓને તિઓમાં તિની તિને તેઓ તેઓના તેઓની તેઓને તેણે તેના તેની તેને તેમાં તો તો પણ ત્યાંહાં ત્યારે થઈ થયા થયો થાય છે ધર્મ નથી નહીં પછી પડે છે પણ પરંતુ પહેલાં પાસે પોતાના પ્રમાણે પ્રાચીન બધા બધી બીજા બીજી બીજે બે બ્રાહ્મણ મત મળે છે માટે માત્ર મુખ્ય રીત રીતે લે લોકો લોકોની લોકોમાં વખત વખતે વધારે વર્ણન વાત વાતો વિષે શિવાય સંબંધી સર્વ સાથે સાધારણ સારી સુધી હતા હતી હતું હતો હવે હશે હાલમાં હિંદુ હિંદુઓના હોય છે

Informations bibliographiques