Tinje nad Loko pri Žusmu / Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu: Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina / Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2000 - 196 strani
V knjigi je predstavljeno eno od najpomembnejših in največjih poznoantičnih najdišč v vzhodnoalpskem prostoru. Dveletna zaščitna izkopavanja so osvetlila izgled gosto poseljene naselbine, ki je bila morda le z manjšimi presledki poseljena vse od 4. do 9. stoletja n. š. Sedem delno uničenih lesenih hiš, v celoti ohranjen zidan kultni objekt in del poznoantičnega otroškega grobišča omogočajo ob upoštevanju starejših najdb zanesljivo rekonstrukcijo življenja v naselbini. Del stanovanjskih stavb na Tinju je mogoče pripisati času 7.–9. stoletja. Raziskave na Tinju so zato v veliki meri načele osrednji problem slovenske etnogeneze: stik romaniziranega staroselskega prebivalstva s priseljenimi Slovani.


Med drobnim gradivom prevladuje groba keramika, ki je zato v knjigi podrobneje predstavljena. V komparativno analizo je bilo pritegnjeno gradivo vseh pomembnejših poznoantičnih naselbin iz vzhodnoalpskega območja in predstavlja tako uvod v študij tega najpogosteje najdenega in zelo izpovednega gradiva. Tinje nad Loko pri Žusmu se s prikazanimi izsledki potrjuje kot arheološko najdišče najvišje kategorije, ki je ključnega pomena za razumevanje etnogeneze Slovencev.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

One of the most important and largest Late Roman and Early Medieval sites in the eastern Alpine region is presented in this book. Two seasons of rescue excavations have illuminated the appearance of this densely inhabited settlement, which was occupied, perhaps only with minor breaks, from the 4th- 9th centuries AD. Seven partially destroyed wooden houses, a completely preserved stone cult structure, and part of a Late Roman child cemetery have enabled, along with the incorporation of information from earlier finds, the convincing reconstruction of existence in the settlement. Part of the dwellings at Tinje can be attributed to the period of the 7th-9th centuries. The excavations at Tinje have thus to a great extent broached the central problem of Slovenian ethnogenesis: the contact between the Romanized indigenous population and the immigrants Slavs. Coarse pottery predominates among the small finds, and it is presented in detail in the book. Material for comparative analysis was included from all more important Late Roman settlements in the eastern Alpine region, and this thus represents an introduction to the study of this most often found and highly indicative material. Tinje above Loka pri Žusmu has been confirmed with these results as an archaeological site of the highest category, of crucial importance for understanding the ethnogenesis of the Slovenians.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor Zgodovina raziskav 7
9
Zaščitna izkopavanja v letih 1980 1981 in 1991 ter topografska drobca
17
N ajdbe
52
Groba keramika
59
Interpretacija naselbinskih ostalin in vpetost v sočasno poselitveno sliko
146
Seznam literature
161
Favna Ivan Turk
167
Katalog Zvezdana Modrijan in Andreja Dolenc Vičič
173
Pregled drobnega gradiva po najdiščnih sklopih
191
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki