Vývojová neuropsychologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 9. 2021 - Počet stran: 224
Publikace se věnuje základním otázkám vzniku a vývoje mozku a psychiky, a to nejen z teoretického pohledu – zachycení vývojového a časového hlediska nese řadu praktických aspektů podstatných pro práci s dětmi, dospívajícími i dospělými. Autoři vycházejí z ověřených poznatků medicíny, neurovědních a dílčích psychologických disciplín a snaží se představit složité téma přehledně, srozumitelně a jasně. Pro co nejnázornější představu a větší srozumitelnost jsou nedílnou součástí textu přehledná schémata, tabulky a ilustrace.   Vzhledem k jednoznačné vazbě psychiky na nervové buňky, mozek a mozkové procesy se první část knihy zabývá vývojem nervových buněk a celého mozku již od doby časného nitroděložního života. Pozornost je věnována také mozkové plasticitě, která hraje významnou roli jak v oblasti přirozeného vývoje, tak například v terapii a rehabilitaci. Stěžejní část knihy se soustředí na zachycení vývoje dílčích psychických funkcí, jako je paměť, pozornost, řeč, emotivita, chování, vztahová vazba či vizuospaciální a vizuomotorické funkce. Vzhledem k zaměření publikace je akcentován vývojový aspekt včetně časového hlediska.   Publikace je primárně určena studentům a absolventům oborů, jako je psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, medicína aj., ale může posloužit jako stručný přehled také dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
 

Obsah

Krátké slovo na úvod
9
ZARÁMOVÁNÍ KONTEXTU
11
1 Zařazení vývojové neuropsychologie v systému věd
12
2 Základní vývojové etapy lidského života
16
NEURONY A MOZEK
25
3 Vývoj centrálního nervového systému se zaměřením na mozek
26
9 Exekutivní funkce z pohledu vývojové neuropsychologie
171
10 Neuropsychologie emočního vývoje
182
11 Neuropsychologie vývoje sociálního chování a vztahové vazby
192
12 Neurokognitivní mechanismy rozpoznání obličeje z vývojového hlediska
201
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje