Vaderlandsche historie,: vervattende de geschiedenissen der vereenigde nederlanden, zints den aanveng der noord-americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Ten vervolge van Wagenaars Vanderlandsche historie, Volume 23

Front Cover
By Johannes Allart, 1799 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 105 - vervolgt „ hy", „ geen andere Oproerkraayers dan „ de zulken, die geen vertrouwen in de „ tegenwoordige Regeeringsvorm hebben^ „ de, de Wetten, de Juftitie, en de gee...
Page 179 - einde van ieder der geftelde termynen zullen worden toegezonden , ten einde door dezelven uit'sLands -Kas aan de gemelde Bakkers worde goedgedaan, het geen zy , tot het bekomen der voorfz. Graanen , zullen genoodzaakt zyn geweest te moeten befteeden boven den prys, naar welke de zetting van het Brood gereguleerd is, tot de gemiddelde pryzen der Markten van Amfterdam , Rotterdam , en Dordrecht , op de tyden , wanneer de voorfz. Graanen door de Bakkers zyn ingekogt.
Page 77 - Commisfie waarneemen, benevens den „ Syndicus en Secretaris. VII. Dat „ nimmer door iemand eenig Voorftel zal...
Page 125 - Maar, wanneer fel. ik alles gezegd had, 't geene ik zeker weet en bewyzen kan, zou ik nog altoos te weinig gezegd hebben tot myn oogmerk, en wellicht te veel naar het oogmerk van anderen. De waarheid ook , hoe zeer miskend en ontveinsd, heerscht altyd onzichtbaar , en de ondeugd doet haar niet minder hulde dan de deugd. Rampzalig...
Page 116 - Heeren ! een ruim veld om uit te weiden ; maar fchuiven wy liefst een gordyn voor dit toneel van Ongerechtigheid , terwyl wy zo wel de inftrumenten als de flachtoffers der wraak beklaagen. En wy zouden dergelyke gevoelens in den Heer...
Page 123 - Ingezetenen , als ,,, zelf eigenaars der wetgeevende magt, wanneer „ zy uit \inzichten van eigenbelang, uit angst of „ traagheid zich laaten overhaalen in de begrippen „ van anderen , die het welzyn van den Staat niet „ nuttig zyn ; dan heeft men billyk te vreezen voor „ den aanitaanden ondergang der openbaare Vryj, beid, en der byzondere Vryheid, welke daar ip „ gevestigd is l" AN Aldus gedaan en ovcrgegeeven ten Raade der Stad Vlisfingen, den 21 November 1789.
Page 89 - For„ tuinzoekers misleide menigte, haaren „ wettigen Souverain veriochenende , aan „ Oproermaakers trouwe zwoer, en zich „ dus tegen den grooten GOD, die een , GOD van Orde en geenzins van verwar...
Page 90 - LXV. ,, Verderver optrokken. Dan daar het o E K. „ Nederlands God genadiglyk heeft be„ haagd, toen het kwaad ten toppunte was '789. „ geklomrnen , uitkomst te geeven , der „ Achitophellen raadflagen te verydelen, „ hun te doen vlugten, fchoon 'er in „ die, voor hun bange oogenblikken , „ geen Vervolger was, en hunne gewa„ pende Bende te verftrooijen, als het

Bibliographic information