Verhandeling over de ware wijze, waarop de voortgang der standelkruiden (orchides) met tweeknollige wortels plaats heeft, en bepaling van den natuurlijken vorm, dien zij zouden aannemen, indien zij niet aan eene standvastige miswassing (avortement) onderworpen waren...

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 8 - Morio. de plant draagt, gerimpeld en eenigzins kleiner van omvang is , dan de nieuwe knol. Uit den eersten ontstaat een verlengsel van dezelfde lengte ongeveer, als de knol zelf, op welk verlengsel men twee tegenovergestelde wortelvezels ziet, en aan deszelfs bovenste gedeelte, aan de eene zijde, een dergelijk verlengsel, maar nederdalende en schuins naar voren zich verwijderende ; dit laatste nu is niets anders dan de nieuwe knop , van boven in...
Page 14 - Men erkent buiten twijfel in dit deel het likteekeu , overgebleven na hetafvallen van den voormaligen knol. In deze soort is het likteeken veel gemakkelijker weder te vinden , dan in andere , en men vindt dikwijls den ouden knol, geheel verwelkt , slap en verrot, nog even aanhangende aan het uiteinde van het bijzonder verlengsel , waarvan wij zoo even spraken. Zoodra de knol geheel afgevallen is , ziet men geen onderscheid meer tusschen dit verlengsel en dat van andere wortels, bij welke men geene...
Page 13 - Dit verlengsel volgt eene tegenovergestelde rigting iu die wortels , waarin de jonge knol mede eene tegenovergestelde plaatsing vertoont. Aan het uiteinde van dit verlengsel, dat voor het grootste gedeelte één ligchaam met den knol uitmaakt , ontwaart men een onregelmatig , gekarteld, zwartachtig deel, hetwelk veelal harig schijnt, en hetwelk de duidelijkste blijken draagt van gedesorganiseerd te zijn en vroeger tot een levend ligchaam behoord te hebben. Men erkent buiten twijfel in dit deel het...
Page 12 - Even als de eigenlijkgezegdetweeknollige(/es/<cw^a^rte)wor~ tels , vertoonen zij twee onverdeelde knollen , doch die van onderen van een vrij aanmerkelijk verlengsel voorzien zijn , en hierdoor aan de gedaante der handvormige wortels naderen. — Van al de wortels , welke wij tot nu toe hebben onderzocht, is deze het meest geschikt, om duidelijkheid te geven aan de denkbeelden, die wij voordragen. Gedurende den bloeitijd bezitten de wortels van O.
Page 12 - ... en dezelve in den bloeitijd op zijn hoogst de helft van de lengte vanden ouden knol heeft. Men zoude, om deze daadzaak met zekerheid te kennen , moeten trachten uit te vorschen , of de aangroei , wanneer dit tijdperk voorbij was , naar boven of naar beneden plaats had , ofschoon het wel het waarschijnlijkst is , dat het laatste hier zal geschieden.
Page 1 - ... opmerkenswaardig is) , zich van hare plaats losrukken en op de oppervlakte van het water komen , waar zij zich ontsluiten en blijven drijven, steunende op hare geopende bloembladen, als op zoo- vele riemen , ontwikkelen zich ook de spiraalvormige bloemstelen der vrouwelijke bloemen, welke nu mede de oppervlakte des waters bereiken en haar stampertje blootstellen aan de bevruchtende werking des stuifmeel* , waardoor de voortplanting der soort.
Page 16 - ... schuins-nederdalende beweging. Men begrijpt dus, dat door deze toevalligheden de plaats eener O. latifolia niet om het andere jaar naauwkeurig dezelfde is , doch de beschouwing van het likteeken , hier boven beschreven , doet zien , dat er ook hier geen regtlijnige voortgang bestaat. Weshalve dan ook de algemeene regel op O. latifolia toepasselijk is. Gewoonlijk vindt men vier in een kruis geplaatste wortelvezelen rondom het bovenwortelig verlengsel; somtijds een meer onbepaald getal.
Page 6 - BOSC dit zoude doen vermoeden , zij in tegendeel nog op dezelfde plaats wordt weder gevonden ; want de plant , die in het volgende jaar voort zal komen uit den knol, dien ik thans gehecht zie aan de grondschijf van den gerimpelde knol , zal van dezen laatsten ongeveer één duim verwijderd zijn ; doch de knol , dien deze op...
Page 16 - Eindelijk wisselt ook de hoogte , waarop het knopj e zich ontwikkelt, af van de geheele lengte van den ouden knol tot een achtste gedeelte daarvan. Indien dan de nieuwe knol niet voortgaat met zich te ontwikkelen in grootte , evenredig aan die van den moederknol , begrijpt men , dat de jonge plant hooger zal staan , dan die , welke op den ouden knol rustte. Van daar eene schuins-opgaande beweging. Wanneer in tegendeel de oude knol horizontaal is , en weinig ontwikkelt , en de jonge loodregt naar...
Page 14 - Deze zonderlinge vorming is echter geene uitzondering , maar m tegendeel eene schoone bevestiging van den algemeenen regel. En waarlijk, het likteeken wordt nog altijd op de voorzijde des wortels aangetroffen, dikwijls op dezelfde hoogte, als de inplanting van het knopje; de knol derhalve , die aan dit verlengsel vastgehecht was , bevond zich aan dezelfde zijde , waar de nieuwe knol thans wordt aangetroffen...

Bibliographic information