Verklaring der Bergrede van Jezus

Front Cover
De Vries en Van der Hey, 1814 - 144 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 128 - Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; 14 want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden.
Page 124 - If ye then, being evil, know weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoe veel te meer zal de hemelsche Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die hem bidden •? 14 En hij wierp eenen duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de scharen verwonderden zich.
Page 49 - Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 17 Meent niet, dat ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden ; ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
Page 61 - Maar ik zegge u, dat zoo wie eene vrouw aan ziet, om dezelve te begeeren, die heeft alrede overspel in. zijn hart met haar gedaan. 29 Indien dan uw regteroog u ergert, trek het uit, en werp het van u ; want het is u nut, dat één uwer leden verga, en niet uw geheele ligchaam in de helle geworpen worde.
Page 134 - Een iegelijk dan die deze mijne woorden hoort, en dezelve doet, dien zal ik vergelijken bij een...
Page 134 - En de slagregen is nedergevallen, en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.
Page 117 - Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden ; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.
Page 40 - Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Page 132 - t koningrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot mij zeggen : Heere, Heere ! hebben wij niet in uwen naam geprofeteerd, en in uwen naam duivelen uitgeworpen, en in uwen naam vele krachten gedaan...
Page 128 - Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan. Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden.

Bibliographic information