Werken ..., Issue 8

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 30 - So en sal men nremaut graven int koor . . , die kercke sal dairvan hebben x r. gulden, ende in die kercke of int ocsaell ofte in den ummeganck een nobell, R.
Page 145 - So wie een vat wiins upsteken wil , die sal dairover halen twe uuten rade , die dair van der stat wegen toe gheset werden , ende de soelen den tapper eden , dat hy dat stucke wiins alsovoirt uuttappen sal ende dair anders niet ijn te doen ; ende wie des niet en dede , die verbuerde tot elker reysen XX ‹?
Page 128 - Sal oick niemant, onderstain sijn boogen, huyse ofte cameren te verhuyren ofte vuyt te doen aen eenige vreemde incomelingen ofte die met der woon in te nheemen zonder consent van den gemeene schepenen , by die pene van thyen pont, telckens to verbeuren. ') 9. 18 April i'.
Page 90 - Item soe en sullen oick gheene weerden offte werdinnen oere wynen , vreembde bieren offte oick oer selffs binnen gebrouwenn bierenn nyet moegen opsteecken, vuytslytenn offte vercoepenn , sy en hebben dan eerst daeraver onthaelt, die provemeysteren ende dieselve ten redelicken pryse laetenn setten ende estimeren , by die bruecke van X f.
Page 27 - Wie een steenliuvs tymmert an des anderen want, die mach syne balcken steken ende anckeren in des anderen muere ter scepen seggen, 27, 174.
Page 13 - Voirt so en sal nyemant visch vercopen dan up syne weerde alse mit namen gheen tonneguet to vercopen vuer korffguet. Ofte weert, dat yemant tonneguet uutleide ende vercofte vuer korffguet, die sal dair ene roede lappe by hebben up een stock gesteken, by V 'S?
Page 60 - Oick soe en sal nyemant wijn opsteecken binnen onser stadt, hy en sal der stadt reyntmeister daerover onthalen ende laten hem dat vat syen woe groet dattet is, ende sall dat versysen ende die zyse betaelen eer hy dat opstickt, by X ffi.
Page 12 - Deghene, die dairbeneffen geŽrft is, mach upten wege beneffen synen erve eenen mestvalt doen maken, dan en sall der stat eerde ende erve ongevuert van dan laten, R. v.
Page 147 - Ende so wie een vat wiins upsteken wil, die sal dairover onthalen, eer hy dat vat upstict, den wiinheer ende laten hem sien woe groet dat dat vat is, by V...
Page 149 - ... den visch np to halen buten bekoeren des tegenjagers, ende die tegenjager en soude van deen scepe geen tegenjagen hebben, 149 ,o. 1465). TEGENKEREN, zw. ww. trans. Het woord is in Tenth, vertaald met „invertere".

Bibliographic information