Werken ..., Issue 19, Part 1

Front Cover
Nijhoff, 1897
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 58 - Ende voert so en sellen en gheen borghermeysters , overste oudermanne of camerare weder comen in den stoel daer hi in is, of elc in des anders stoel eer int vierde iaer. 1 1 . Ende voert so en sellen de oudermanne ghene ghildebroeder ontfaen, diet ghilde nyet voeren en willen mitter hant, ten si bi den ghemenen oudermannen. Ende om dat wi scepene, raed ende ghemene oudermanne van den ouden rade ende van den nywen voerseyt alle dese voerscreven ponten vast ende ghestade houden sellen ende willen also...
Page 12 - ... doe, die de gilden rueren, ten zij dat se borgere ende gildbrueders zyn , bij correctie tottes stathouders voirseyt goitduncken. B.spr.b. dd. 1528, des Manendages na sunte Wilboerts-dach , fol. 88. 22. 1529, Augustus 2. („ Zunfizwang" '.) Voert wert geboden allen dengenen, die neringe doen off enige ghilden rueren , dat zij terstont borger ende giltbrueders sellen werden bij correctie tottes stathouwers, scout, borgermeystere ende scepenen goetduncken. Ende dat oick geen oudermanne ofte dekene...
Page lxxxv - Steenbikkers-gilde n. 3 (1495). 4) Zakkendragers n. 6 (1516). 5] Riemsnijders gilde n. 1 art. 33(1417): „Voert yemant , die ter mercte of op kermissen voere mit zinen wercke , die zelt laten bezien onsen ouderman ofte onsen bussemeysters , eer hi besloeghe".
Page lii - ... quar li hom n'est pas en la seignorie a la fame, mes la fame est en la seignorie a l'oime.
Page 44 - waeck" staat onder aan het lijstje, doch behoort blijkens verwijzing hier ingevoegd. 4. Item daer zellen wesen IIII paer ommegangers, die uut Hazenberch gaen zellen ende gaen tegens malcander om ende spreken den wakers aen, die opten toernen liggen. Ende dese wakers zel men nemen, nadat die nachten cort ofte lanck zyn. 5. Item die wakers zellen buten bliven, die men crupers heet. RDB dd. 1498 , des Donredages na Beloken Paeschen , fol. 15. 89. 1514, Maart 8.
Page ccx - Vtrecht sal laeten, sal die bewaernisse ende toesicht hebben van der stat , stat-sloetelen , -poerten ende -toernen , tregiment van ruytere ende knechten ende van als , dat dairtoe dienen sal, navolgende die last ende commissie hem gegeven.
Page 49 - Ende waert dat men yement te huus liete, die als een scut der stat in den laetsten oerloge off daervoer gedient hadde, die en soude sijn leven lanck in sinen gilde niet waken noch enigen anderen dienst doen binnen der stat, ende daer soude hi vri off wesen ende anders niet. Voert sellen die scutte houden dese ordinancie nabescreven : 1. In den yersten sel men een boeck maken ende daerinne bescriven alle der scutte zekere renten ende allen zekeren oncost, den die scutte daeroff sculdich sijn te doen....
Page 77 - ... ende daer sel men uut bonen enen scepen als voirseyt is. Ende dat also gedaen, sellen die voirgeruerde VIII lote weder op een nywe haren elx enen man, die daer nutte toe is tot tween raden, ende dair sel men die twe rade .uut bonen in manieren voirseyt. Dat dan also gedaen, sellen die voirseyde VIII lote noch weder op een niwe haren elx enen man, die dair nutte toe is tot twe oudermans , ende dan sel men dair twe oudermans uut bonen oec in der manieren voirseyt. Ende men sel wel weder haren mogen,...
Page xxx - ... in hunne functie gehoorzaamheid te eischen 3) en alle beleediging hun aangedaan streng te straffen 4). Het monopolie werd aan het gilde verzekerd door de regeling van de procedure tegen de overtreders en door de verleening aan de gilden van de bevoegdheid om te ageeren tegen personen of gilden , die hun monopolie schonden. Aan de snijders was zelfs toegestaan, om zelf de vreemde gezellen te mogen aanhouden en gevangen te zetten , die te Utrecht werkten zonder lid te zijn van het gilde s).
Page 62 - Het cursief gedrukte is door dezelfde hand bovengeschreven. 1 1 9. 1416, October 9. (Loten door 1emand, die burger noch gildebroeder is.) Want Jan Egbertssoen de smit in der smede ghilde te lote gegaen heeft ende gheen borger noch ghildebrueder en is, daerom is hy hier gecomen in hemde ende in broec ter clocken ende sel den rade verghiffenisse bidden ende der stat te beteringe geven X 'S?. B.spr.b. dd. 1416, up sinte Victoris-avont , fol.

Bibliographic information