Wowapi inonpa: wowapi wakan etanhan taju wanjikji oyakapi kin he dee

Front Cover
American Board of Commissioners for Foreign Missions, 1889 - Bible stories, Dakota - 54 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 177 - Aupetu kin de anpetu woyute unqu po. Qa waunhtanipi unkicicajuju miye ; tona sicaya ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin iyececa. Qa taku wawiyutan en unkayapi sni ye : tuka Sice cin etanhan eunyaku po Wokiconze kin he Niye nitawa, qa wowasake kin, qa wowitan kin, owihanke wanica. Amen.

Bibliographic information