Yō̜ kham phiphāksā dīkā sūan ʻātyā: rīang tām māttrā

Front Cover
Rōngphim Sōphon Phiphatthanākō̜n, 1930 - Law - 136 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

16 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๑๘ ๑๒ ๑๒๓ ๑๓๖ ๑๙/๑๒๘ ๑ ฎกาท ๑ ย ๒0 ย ๒๒๘ ๒๓ ๒๔๔ ๒๖๘ ๒๗๖ ๒8๐ ขํจ ๒๙๓ ๒๙๘ ๒ กะทง ฎกาท ๒ คน ๒ ครํ๋ง ๒ ย ๓๖ ๓ คน ๓ ย ๖๐ ๖0 และ ๖๓ ๖๘ ๖ เกจน ๗๓ ก่จน กน กํวย กะทง ๑ กาท กาม กามมากรา กาย กเ เกจน ฎกาท ขจ ขํจ ๓ ขจง ขน ขวย ขเ คจ คน ๑ แค่ ฅาม ฅามขํจ แฅ่ จกคน จย่ ซํจ ฎกา ท ฎกา มาตรา ฎถาท ฐกาท ทํเลย โทษ นํก นาย ใน ๓ ผก ๒ กะทง ผกกามมากราน ผกมากราน ผลาวสุ แผล พน พยาน พวก เพราะ ภกา ภกาท มโทษ มโทษกามมากราน มโทษกาม มากราน ฎกาท มะจจก มากรา มากราน ฎกาท มาครา มาฅรา มาดรา มาตรา มาตรา ๔๓ เมจ ไม่ ไม่ไกํ ไม่ใซ่ ไม่ม ไม่มผก ยา ยาท เย็๋น รํา รําเลย เรยก เรยกว่า ลงโทษ ลงโทษกามมากรา แลํว และฎกาท และมากรา วํน ศาล สมควร สาหํส

Bibliographic information