YY 0843-2011: Translated English of Chinese Standard. YY0843-2011: Medical endoscopes - Endoscope supply units - Insufflators

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 17 thg 1, 2015 - 15 trang
This Standard specifies the requirements and test methods of carbon dioxide insufflators for medical endoscope. This Standard applies to the carbon dioxide insufflators that is used in the endoscopic surgery. The product is used to establish and maintain the pneumoperitoneum in minimally invasive endoscopic surgery.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2015)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục