YY 1282-2016: Translated English of Chinese Standard. YY1282-2016: Intravenous catheter for single use

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 9 thg 7, 2017 - 26 trang
This standard specifies the requirements for the intravenous catheter for single use which inserts into the peripheral vascular venous of human body for infusion or transfusion, to ensure the compatibility with the corresponding infusion and blood transfusion devices.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
4
Appendix A Normative Microparticle contamination test method
17
Informative Evaluation of catheter puncture performance
20

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục