YY/T 1161-2009: Translated English of Chinese Standard. (YYT 1161-2009, YY/T1161-2009, YYT1161-2009): Tumor Associated Antigen CA125 Quantitative Detection Reagent (Kit) (Chemiluminescent Immunoassay)

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 8 thg 12, 2014 - 13 trang
This standard specifies the terms and definitions, classification, requirements, test methods, inspection rules, identification, labels, instructions, packaging, transportation and storage of tumor associated antigen CA125 quantitative determination reagent (kit) (chemiluminescence immunoassay). This standard is applicable to quantitative detection of tumor associated antigen (CA125) reagent (kit), based on the principles of chemiluminescence immunoassay. It includes the enzymatic and non-enzymatic chemiluminescence immunoassay detection reagent (kit) with carriers of micro-plates, tubes, magnetic particles, micro-beads and plastic beads. This standard is not applicable to the requirements of calibrators and quality control products in the kit.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Classification
6
Test methods
7
Inspection rules of products
9
Marks labels and instructions
11
Packaging transportation and storage
12
Bibliography
13

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2014)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục