Zeeverzekering en averijvordering

Front Cover
Larcier, Sep 12, 2005 - Law - 408 pages
0 Reviews

Van dit werk resten nog een aantal exemplaren. Indien u dit werk wenst te bestellen, gelieve contact te nemen met herman.verleyen@larcier.be, tel +32(0)9 269 97 96

Zeeverzekering is voorzeker de eerste vorm van verzekering in onze moderne wereld en groeide met de uitbreiding van de scheepvaart vanaf de late middeleeuwen.  Belangrijke havens hadden hun gebruiken die min of meer gecodificeerd werden.  De “Ordonnance de la Marine” van 1681 ligt aan de bron van onze wetteksten nl. boek II titel VI van het Wetboek van Koophandel, dat ter aanvulling dient van de algemene verzekeringswet van 11 juni 1874.  De wetteksten zijn echter aangevuld door de gebruiken en de beste bundeling van deze vindt men in de Polis van Antwerpen van 1 juli 1859, die onlangs een modern kleedje kreeg met de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20 april 2004.

De commentatoren van de Polis van 1859 waren het reeds lang eens dat deze, met de aanvullingen van 1900 en 1931 wellicht een optimale dekking verleent maar volstrekt onleesbaar was geworden.  De vernieuwde versie van 20 april 2004 zou inhoudelijk dezelfde moeten zijn, maar wel leesbaar en toegankelijk.

De wettelijke achtergrond en de polissen zijn niet los te werken van de gebruiken die een doorslaggevende rol spelen in het afwegen van de geschillen. De rechtspraak speelt een belangrijke rol om de begrippen zoals 'subrogatie', 'verzekerbaar belang' en 'verzwijging', om maar enkele te noemen.

Het handboek behandelt de basisbegrippen van de goederenverzekering zoals deze toepassing vinden voor het vervoer over zee, binnenwateren, land en lucht. De kernarresten van de rechtspraak worden uitvoerig besproken met verwijzing naar auteurs en rechtspraak in binnen- en buitenland.

De hoofdstukken behandelen op een beredeneerde manier de meest voorkomende vragen van de rechtspractici, met bespreking van de evolutie in de rechtspraak.

De verwijzingen naar de Polis van Antwerpen van 1859 werden aangevuld met deze van de Nieuwe Goederenpolis van 20 april 2004.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Inleiding i
1
Algemene begrippen rechtsbronnen en eigenschappen
7
Vormvereisten en bewijs van de overeenkomst
15
De ingeladen goederen
22
De uit de goederen verwachte winst
24
Het verzekerbaar belang
31
Het tijdstip van het belang
38
Rechtsvergelijking
51
conventionele clausule 1931 nr 2 reeksen
240
Het gewoon reisverlies
241
De averij commissaris
245
Hoofdstuk XTV Nietigheden schorsingen en uitsluitingen
247
Het ontbreken van verzekerbaar belang
248
Het kwaad opzet van de verzekerde 149
249
Afdeling VIl De zware fout van de verzekerde
250
De verzwijging en de onjuiste opgave 25 i
251

De risicos in de transportverzekering
57
De dekking Volle Voorwaarden van Antwerpen V V A
91
De dekking van de landrisicos
97
Deklading
99
De aansprakelijkheid van de verzekerde omwille
105
Oorlogsrisicos stakingen oproer terrorisme
115
Onderscheid tussen zeegevaar en oorlogsgevaar
123
Vermoedens en bewijslast
131
Staking en oproer
137
Werking van de abonnementspolis
143
Modaliteiten met uitvoeringspolissen of aanhangsels
145
Abonnementspolissen gesloten door tussenpersonen
146
Abonnementspolissen en dubbele verzekering
147
Verzwijging en verzekeringscertificaten
148
Verzwijging en aanhangsels bij de polis
150
Verzekering voor rekening van wie het aanbelangt
153
Oorsprong van de verzekering voor rekening in het transportrecht
154
Wettelijke verantwoording van de verzekering voor rekening
155
Het gewoonterecht
156
Verzekering in persona en verzekering in re
157
Zakenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering
158
De verzekering voor wie het aanbelangt en de excepties
159
De verzekering voor wie het aanbelangt en de verzekering aan toonder
161
Het verzekerbaar belang in de verzekering voor rekening en aan toonder
162
De wettelijke subrogatie van de verzekeraar
165
Verantwoording van de wettelijke subrogatie
167
de betaling van de schade door de verzekeraar
168
Betaling door de lasthebber van de verzekeraar
170
Belofte te betalen bewerkstelligt geen subrogatie
171
Uitbreiding tot de landverzekering
184
Termijn binnen dewelke het abandonnement mogelijk is
200
Pleegvormen van het abandonnement
204
De Averijvordering
213
De evolutie in de rechtspraak inzake bewijslast
219
Het in risico brengen of het bewijs van inscheping derde voorwaarde
225
Bij verzekering uitgebreid van magazijn tot magazijn
227
De tijd van de risicos
228
De drie dimensies van het risico
230
Hoe wordt de waarde van de goederen bepaald?
231
Schatting van de waarde in de polis
232
Totaal verlies
234
Verkoop van de beschadigde goederen tijdens de reis
235
clausule waarde stapelhuis
236
Regeling in geval van onderverzekering
238
De vrijstelling franchise
239
De bewijslast inzake verzwijging en onjuiste opgave
253
Gevolgen van de verzwijging of onjuiste opgave 154
254
Substantiële dwaling
255
De wijziging en de verzwaring van risico
256
De bewijslast inzake wijziging van risico
259
De bewijslast inzake verzwaring van risico
260
Conventionele afwijkingen van het wettelijk regime inzake wijziging van risico
261
Gebrek in genere en gebrek in specie
263
Gebrekkige verpakking of onaangepaste conditionering
264
Reisverlies
265
Eigen gebrek en fout van de verzekerde
266
De bewijslast en het oorzakelijk verband tussen het eigen gebrek en de schade
267
Conventionele afwijking inzake eigen gebrek
268
Het faillissement van de verzekeraar
269
De verjaring
271
I Vertrekpunt van de verjaring
272
Minnelijke schorsing voorzien in de polis
273
Bevoegdheid arbitrage
275
Bevoegdheid ratione loci
277
Bibliografie
279
B Buitenlandse auteurs
280
Tijdschriften Bijdragen
281
Bijlagen
285
Zeeverzekeringspolis van Antwerpen van 1 juli 1859
287
Police dAssurance Maritime dAnvers du Ier juillet 1859
294
Marine Insurance Policy of Antwerp put into force on lstJuly 1859
301
Abonnementsclausules
307
Clauses dabonnement
309
BVT Extended cover clause Nederlands
311
ABAM Extended cover clause Frans
312
BVT Alle risicos clausule van 1 oktober 1986
313
ABAM Clause Tous Risques du 1 octobre 1986
314
ABAM All Risk clause 1 October 1986
315
BVT Oorlogsrisios voor het zeevervoer van goederen 19 december 1986
316
ABAM Risques de guerre du 19 décembre 1986
320
BTV Abandonnement totaal verlies opruimings lichtings en vernietigingskosten verhaal van derden 19 december 1996
324
ABAM Clauses délaissement perte totale frais de déblai retirement et destruction recours de tiers 19 décembre 1996
326
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen d d 20 april 2004
327
Police dassurance dAnvers sur marchandises du 20 avril 2004
336
Free translation Cargo Insurance Policy of Antwerp
344
BTV Oorlogsrisicos d d 27 mei 2004
352
Institute Cargo Clauses B
359
Trefwoordenregister
379
Copyright

Common terms and phrases

Popular passages

Page 365 - Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.
Page 365 - Subject to any express provision in the policy, there is a constructive total loss where the subject-matter insured is reasonably abandoned on account of its actual total loss appearing to be unavoidable, or because it could not be preserved from actual total loss without an expenditure which would exceed its value when the expenditure had been incurred.

About the author (2005)

Christian Dieryck is advocaat bij de balie te Antwerpen en heeft als senior partner van een maritiem kantoor een lange ervaring in maritiem recht en maritieme verzekeringen.

Als lector bij de Université Catholique de Louvain, heeft hij gedurende tien jaar transportverzekeringen gedoceerd te Louvain-la-Neuve.

Hij is een actief lid van de Belgische Vereniging voor Zeerecht en is statutair lid van het Comité Maritime International C.M.I.).

Hij heeft talrijke publicaties geschreven over deze materie en is herhaaldelijk gevraagd als gastspreker op congressen en colloquia, zowel in binnen- als in buitenland.

Bibliographic information