deel. Assurantieregt en avarijen

Front Cover
Kemink en zoon, 1861 - Commercial law
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 137 - Touching the adventures and perils which we the assurers are contented to bear and do take upon us in this voyage ; they are of . the seas, men of war, fire, enemies, pirates, rovers, thieves, jettisons, letters of mart and countermart, surprisals, takings at sea, arrests, restraints, and detainments of all kings, princes, and people, of what nation, condition, or quality soever...
Page 18 - Art. 257. - 1. De overeenkomst van verzekering bestaat, zoodra dezelve is gesloten; de wederzijdsche regten en verpligtingen van den verzekeraar en van den verzekerde nemen van dat oogenblik hunnen aanvang, zelfs vˇˇr dat de polis is onderteekend. - 2. Het sluiten der overeenkomst brengt de verpligting van den verzekeraar mede, om de polis binnen den bepaalden tijd te teekenen en aan den verzekerde uit te leveren.
Page 36 - In geval van twijfel. staat het den regter vrij om aan verzekerden en derzelver lasthebbers den eed op te leggen. dat zij. ten tijde van het sluiten der overeenkomst. van het aanwezen der schade geene kennis hebben gedragen.
Page 137 - ... of the seas, men-of-war, fire, enemies, pirates, rovers, thieves, jettisons, letters of mart and countermart, surprisals, takings at sea, arrests, restraints, and detainments of all kings, princes, and people of what nation, • condition, or quality soever, barratry of the master and mariners, and of all other perils, losses, and misfortunes, that have or shall come to the hurt, detriment or damage of the said goods and merchandises, and ship, etc., or any part thereof.
Page 105 - Het onderscheid tusschen den rantsoen-prijs en de verzekerde som komt ten voordeele van den verzekeraar; en in geval eene grootere som. dan die bij de overeenkomst bepaald. tot het vrijkoopen vereischt wordt. volstaat hij met de voldoening der in de polis uitgedrukte som.
Page 46 - Indien verscheidene verzekeringen. te goeder trouw. ten aanzien van hetzelfde voorwerp zijn aangegaan. en bij de eerste de volle waarde is verzekerd. houdt dezelve allÚÚn stand. en de volgende verzekeraars zijn ontslagen.
Page 7 - Assurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen lijden.
Page 88 - Art. 605. Indien in de polis, noch van het vertrek van het schip, noch van de onwetendheid deswege melding is gemaakt, wordt zulks gehouden voor eene erkenning dat hetzelve, bij het afgaan van den laatsten post, die vˇˇr het sluiten der polis is aangekomen, of alwaar geene geregelde posten zijn, bij de laatste bekwame gelegenheid om tijding over te brengen, nog was liggende ter plaatse, van waar hetzelve moest vertrekken.
Page 296 - Indien de reparatie-kosten meer dan drie vierden der waarde van het schip zouden beloopen, moet het schip, ten aanzien van den verzekeraar, gehouden worden als afgekeurd; en de verzekeraar is alsdan, voor...
Page 158 - De verzekeraar is. in geval van verzekering van vloeibare waren. als: wijn. brandewijn. tin´ olie. honig. pek. teer. stroop of dergelijke. en van zout of suiker; niet gehouden tot vergoeding van eenige schade veroorzaakt door lekkaadje of smelting. ten zij uit stooten. schipbreuk. of stranden van het schip ontstaan. of doordien de verzekerde goederen in eene noodhaven zijn gelost en herladen.

Bibliographic information